รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน AR
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากสื่อดิจิทัลที่คณาจารย์สร้างในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

และเป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนคือ การจัดการอบรมด้านการผลิตสื่อ และการใช้ระบบ e-learning ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริม Smart Teacher (e-Learning) มุ่งเน้นสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางการใช้และการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ e-Learning สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการเรียนการสอน สามารถใช้ระบบ e-Learning ประกอบวิธีการสอน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และสามารถเลือกใช้หรือผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย

ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความสนใจ

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เกิดสื่อ Courseware ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

2.2 เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

 

3. ลักษณะกิจกรรม

การบรรยาย และฝึกปฎิบัติ

 

4. ระยะเวลา

วันศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

5. วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ชามาตย์ คณะศึกษาศาสตร์

       

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร และสถานที่

บุคลากรสายผู้สอน จำนวน 40 ที่นั่ง

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี ชามาตย์
สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 5
ห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 04/10/2018 09:00:00
ปิดรับสมคร 31/10/2018 16:00:00
เริ่มการอบรม 02/11/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 02/11/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 45
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว อรภิยา มณีกานนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว จินดารัตน์ เอกประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว วิภาพร บุตรสีทัด ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว ชมพูนุท สุทธิกุล บริหารธและการบัญชี อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
6 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 05/10/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ ศัลยศาสตร์ แพทย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
9 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 05/10/2018 ไม่ระบุ
10 นาง รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
11 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 05/10/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 06/10/2018 ไม่ระบุ
13 นาย สัมฤทธิ์ ภูกงลี ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 06/10/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 06/10/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว พรรณทิพา ว่องไว แพทย์ อาจารย์ 06/10/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 06/10/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/10/2018 ไม่ระบุ
18 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 06/10/2018 ไม่ระบุ
19 นาง ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/10/2018 ไม่ระบุ
20 นาง นิศาชล บุบผา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 07/10/2018 ไม่ระบุ
21 นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 07/10/2018 ไม่ระบุ
22 นางสาว นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
24 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 08/10/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
26 นางสาว สุธาสินี โคตรสีทา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/10/2018 ไม่ระบุ
27 นาย สุรพล ซื่อตรง คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
28 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 08/10/2018 ไม่ระบุ
29 นาย ไพศาล เอกวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร๋ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 08/10/2018 ไม่ระบุ
30 นางสาว ภัทรา วัฒนพันธุ์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
31 นาย กิตติพศ พรหมโคตร คณะแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ บุคลากร 08/10/2018 ไม่ระบุ
32 นาย ณัฐพงษ์ คำทองเที่ยง คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 08/10/2018 ไม่ระบุ
33 ว่าที่ ร.ต. ยุทธพงษ์ จักรคม แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 08/10/2018 ไม่ระบุ
34 นาย สัมฤทธิ์ มัสฉะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
35 นาง มนสิชา วิชชาธรตระกูล แพทย์ศาสตร์ พนักงานธุรการ 08/10/2018 ไม่ระบุ
36 นาย วิชัย วิชชาธรตระกูล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักรังสีการแพทย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
37 นางสาว ภัทรา ภมรศิลปธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
38 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
39 นาย ธนภณ วิมูลอาจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาจารย์ประจำ 08/10/2018 ไม่ระบุ
40 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
41 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
42 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/10/2018 ไม่ระบุ
43 นาย นรินทร์ จันทร์ศรี เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 09/10/2018 ไม่ระบุ
44 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/10/2018 ไม่ระบุ
45 นางสาว กิตติยา พ่อค้าช้าง งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 31/10/2018 ไม่ระบุ