รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากสื่อดิจิทัลที่คณาจารย์สร้างในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

และเป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนคือ การจัดการอบรมด้านการผลิตสื่อ และการใช้ระบบ e-learning ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริม Smart Teacher (e-Learning) มุ่งเน้นสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางการใช้และการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ e-Learning สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการเรียนการสอน สามารถใช้ระบบ e-Learning ประกอบวิธีการสอน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และสามารถเลือกใช้หรือผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย

ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความสนใจ

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เกิดสื่อ Courseware ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

2.2 เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

 

3. ลักษณะกิจกรรม

การบรรยาย และฝึกปฎิบัติ

 

4. ระยะเวลา

วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

5. วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ชามาตย์ คณะศึกษาศาสตร์

       

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร และสถานที่

บุคลากรสายผู้สอน จำนวน 40 ที่นั่ง

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณี ชามาตย์
สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 5
ห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 03/10/2018 09:00:00
ปิดรับสมคร 29/11/2018 09:00:00
เริ่มการอบรม 30/11/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 30/11/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 45
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว จินดารัตน์ เอกประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
3 นาง นิศาชล บุบผา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 07/10/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
5 นาง จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล วิทยาเขตหนองคาย รองศาสตราจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
7 นาย สุรพล ซื่อตรง คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว ภัทรา ภมรศิลปธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 09/10/2018 ไม่ระบุ
10 นางสาว สวิตา คิ้มสุขศรี ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 09/10/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว พรทิพย์ โพนตุแสง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 11/10/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
13 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ ศัลยศาสตร์ แพทย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว อิงคฏา โคตนารา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
16 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
17 นาย สมพงษ์ ศรีแสนปาง แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
18 นาย สมรภพ บรรหารักษ์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
19 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว รวยริน ชนาวิรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
21 นาง วัจนา บางวิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานธุรการ 19/10/2018 ไม่ระบุ
22 นางสาว ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19/10/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว อัมพร แซ่เอียว เทคโนโลยี อาจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
24 นางสาว อันธิฌา เปรมเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว จินตนา มูลตรี กองบริหารงานวิจัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 19/10/2018 ไม่ระบุ
26 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
27 นาย จรินทร์ ปภังกรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
28 นาย วัฒนา พัฒนากูล คณะวิทาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/10/2018 ไม่ระบุ
29 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/10/2018 ไม่ระบุ
30 นางสาว ปัญจศีล พยัคฆนิธิ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 21/10/2018 ไม่ระบุ
31 นาง สุดถนอม กมลเลิศ งานบริการพยาบาล พยาบาล 22/10/2018 ไม่ระบุ
32 นางสาว พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/10/2018 ไม่ระบุ
33 นาย ชัชวาล กีรติวรสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/11/2018 ไม่ระบุ
34 นางสาว กิตติยา พ่อค้าช้าง งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 01/11/2018 ไม่ระบุ
35 นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2018 ไม่ระบุ
36 นาย กิตติชัย นิลอุบล คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
37 นาง ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
38 นางสาว ปัฐมาพร พะไกยะ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 27/11/2018 ไม่ระบุ