รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning)
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

     ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและส่งผล ต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันเกิดแนวคิดในการทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะในลักษณะของเกมจำลองสถานการณ์ ที่มีการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อและมีความท้าทาย

วัตถุประสงค์

           1.1 เพื่อให้เกิดการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้น

           1.2 เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา

วิทยากร

นายสามารถ  สิงห์มา  นักออกแบบคอมพิวเตอร์  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

วัน เวลา สถานที่ 

วันที่  14  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00

ลงทะเบียน 

09.00-10.30

บรรยาย สาธิต

หลักการออกแบบและการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา และแสดงตัวอย่าง

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00

ทำความรู้จักกับโปรแกรมช่วยสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

ปฏิบัติการลงมือการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา

14.30-14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00    

ปฏิบัติการลงมือการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา และแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. นาย สามารถ สิงห์มา
สถานที่จัดอบรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ชั้น 4
ห้อง 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 26/11/2018 15:00:00
ปิดรับสมคร 13/12/2018 12:00:00
เริ่มการอบรม 14/12/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 14/12/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว สวิตา คิ้มสุขศรี ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว สุวดี เอื้ออรัญโชติ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
4 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 30/11/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว ปัฐมาพร พะไกยะ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 30/11/2018 ไม่ระบุ
6 นาง ทัศนีย์ บุญเติม ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว นฤมล แสงประดับ วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว พราวแสง ภูสิงหา กองการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
10 นาย ธัชพงศ์ กตัญญูกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
11 นาย จิระเดช พลสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
12 นาง กนกวรรณ กุลชาติ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 30/11/2018 ไม่ระบุ
13 นาย สัมฤทธิ์ ภูกงลี ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว นพนันท์ ชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว สมนึก วรวิเศษ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
18 นางสาว ปวิตรา อุราธรรมกุล สถาบันภาษา อาจารย์ 30/11/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว ปวิชญา มุ่งงาม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 01/12/2018 ไม่ระบุ
20 นาย ภราดร สอนพิละ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเภสัชศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 01/12/2018 ไม่ระบุ
21 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/12/2018 ไม่ระบุ
22 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/12/2018 ไม่ระบุ
23 นาง จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 03/12/2018 ไม่ระบุ
24 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/12/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว พักตร์วิไล ศรีแสง พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/12/2018 ไม่ระบุ
26 นางสาว อุสาห์ ศุภรพันธ์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/12/2018 ไม่ระบุ
27 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 04/12/2018 ไม่ระบุ
28 นาย ปสาสน์ กงตาล ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/12/2018 ไม่ระบุ
29 นางสาว ลลิดา วงษ์บุตร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/12/2018 ไม่ระบุ
30 นางสาว ชวิศา อัศวภูมิ สถาบันภาษา อาจารย์ 13/12/2018 ไม่ระบุ