รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Infographics
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

        มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากสื่อดิจิทัลที่คณาจารย์สร้างในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  และเป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนคือ การจัดการอบรมด้านการผลิตสื่อ และการใช้ระบบ e-learning ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริม Smart Teacher (e-Learning) มุ่งเน้นสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางการใช้และการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ e-Learning สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการเรียนการสอน สามารถใช้ระบบ e-Learning ประกอบวิธีการสอน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และสามารถเลือกใช้หรือผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย

       ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนด้วย Infographics ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความสนใจ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดสื่อ Courseware ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

วัน เวลา สถานที่ 

วันที่ 25  ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5

วิทยากร 

อาจารย์จีราวุฒิ  บุญช่วยนำผล  อาจารย์พิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.                

ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น.

บรรยาย สาธิต

หลักการออกแบบ Infographics

อาจารย์จีราวุฒิ  บุญช่วยนำผล   วิทยากร

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Infographics             

อาจารย์จีราวุฒิ  บุญช่วยนำผล    วิทยากร

12.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00–14.30 น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Infographics

อาจารย์จีราวุฒิ  บุญช่วยนำผล    วิทยากร

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Infographics

อาจารย์จีราวุฒิ  บุญช่วยนำผล   วิทยากร

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. นาย จีรวุฒิ บุญช่วยนำผล
สถานที่จัดอบรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ชั้น 5
ห้อง 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 26/11/2018 15:00:00
ปิดรับสมคร 21/12/2018 15:00:00
เริ่มการอบรม 25/12/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 25/12/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย วิญญ์ สาสุนันท์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 27/11/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว โสภิดา ภู่ทอง คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว ทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 27/11/2018 ไม่ระบุ
4 นาย ปริวัฒน์ ภู่เงิน แพทยศาสตร์ แพทย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว พรพิมล ชูพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
6 Miss Chutima Virochsaengaroon International College Lecturer 27/11/2018 ไม่ระบุ
7 นาย ประสาน ตังควัฒนา สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
9 นาย พิบูรณ์ เหง้าณี หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
10 นาย สุริยานนท์ พลสิม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
13 นาง กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว กิตติยา พ่อค้าช้าง งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว สมาพร กอบุตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
18 นางสาว สุธาสินี โคตรสีทา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 27/11/2018 ไม่ระบุ
19 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว อรอนงค์ โนนทิง คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัย 27/11/2018 ไม่ระบุ
21 นางสาว ศิตธีรา สโมสร บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
22 นางสาว นรมน แจ่มอ้น บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
24 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
25 นาง จารุวรรณ คำพา สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
26 นาย กิตติพงษ์ จำรูญ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 27/11/2018 ไม่ระบุ
27 นางสาว สวิตา คิ้มสุขศรี ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
28 นางสาว กรรณิการ์ ขันทวุฒิ แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิจัย 27/11/2018 ไม่ระบุ
29 นางสาว กุลนาถ เชื้อทอง แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 27/11/2018 ไม่ระบุ
30 นาย เพชรากร หาญพานิชย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
31 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
32 นาย ศราวุธ ชัยมูล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
33 นาย ณัฐเศรษฐ มนิมนากร คณะแพทย์ รองศาสตราจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
34 นางสาว ณิชกุล ขันบุตรศรี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
35 นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง เทคโนโลยี อาจารย์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
36 นาง กนกวรรณ กุลชาติ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 27/11/2018 ไม่ระบุ
37 นางสาว ฌานี สโมสร งานเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 27/11/2018 ไม่ระบุ
38 นาง ปรดา เพชรสุก คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 27/11/2018 ไม่ระบุ
39 นางสาว เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร งานเภสัชกรรม เภสัชกร 27/11/2018 ไม่ระบุ
40 นางสาว วิภาพร บุตรสีทัด ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2018 ไม่ระบุ
41 นางสาว อรภิยา มณีกานนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2018 ไม่ระบุ
42 นางสาว อังศุอร ณ หนองคาย ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2018 ไม่ระบุ
43 นางสาว อรทัย ลุลงยศ กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28/11/2018 ไม่ระบุ
44 นางสาว รุจิราลัย อุ่นจันที กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28/11/2018 ไม่ระบุ
45 นางสาว สมหญิง พงศ์พิมล สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2018 ไม่ระบุ
46 นาง จรูญลักษณ์ นารี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 28/11/2018 ไม่ระบุ
47 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/11/2018 ไม่ระบุ
48 นางสาว สดใส พิมพ์ทองงาม กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28/11/2018 ไม่ระบุ
49 นาย พันธ์เทพ อนันต์เจริญ กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28/11/2018 ไม่ระบุ
50 นางสาว เบญญาภา วิลัยปาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 29/11/2018 ไม่ระบุ