รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับ อาจารย์ มข.
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร สามารถติดต่อสื่อสารและมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรได้มีแนวทางและเทคนิควิธีการใช้ Google Application มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาและหลักสูตร

      เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ดังนี้

1.เชื่อมบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยกับโทรศัพท์มือถือ
2.ตั้งค่า Multi-Factor Authentication
3.GSuite for Education Basic: Mail, Calendar, Tasks, Photos, Keep
4.Productivity Tools: Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings
5.Communication Tools: Workplace by Facebook, Hangout Meet
6.Data Visualization: Microsoft Power BI
7.เตรียมแผนการสอนและการทำงานร่วมกันผ่าน Google drive
8.แนะนำ Google Presentationสร้างผลการเรียนบน Google Spreadsheet
9.สร้างเอกสารการสอนบน Google Docs สร้าง Folder ห้องเรียนของเราบน Google Drive
10.การโทรวิดิโอผ่าน Google Hangout ในการประชุมและปรึกษางานนอกสถานที่
11.การใช้ Google Calendar และการแจ้งเตอนกิจกรรมผ่าน SMS Setup
12.การสร้าง website โดยไม่ต้องเขียนโค้ด จาก Google Sites

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  และคณะวิทยากร
2. ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะวิทยากร

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 31  มกราคม  2562  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5

กำหนดการ

                 เวลา                 

                                                    หัวข้อ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

·     การเชื่อมบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยและการตั้งค่า Multi-Factor Authentication (การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง)
·     G Suite for Education Basic: Mail, Calendar, Tasks, Photos, Keep
(เรียนรู้การใช้งานและการตั้งค่า)

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00

Productivity Tools: Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings
·    การสร้างเอกสารการเรียนการสอน
·    การแบ่งปันไฟล์เอกสาร และ Comment  งานบนเอกสาร
·    การดาวน์โหลดไฟล์ Docs เป็นไฟล์นามสกุลอื่น การดูประวัติการแก้ไข
·    การแชร์ไฟล์ทำงานร่วมกัน

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

Communication Tools: Workplace by Facebook, Hangout Meet
·       แนะนำเครื่องมือการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิในการทำงาน

14.30-14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30

Data Visualization: Microsoft Power BI
·       การรายงานผลเชิงสถิติ

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 18/12/2018 14:00:00
ปิดรับสมคร 29/01/2019 15:00:00
เริ่มการอบรม 31/01/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 31/01/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 70
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ชัจคเณค์ แพรขาว พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
2 นาย ประสาน ตังควัฒนา สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
5 นาง ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
6 นาง กรรณิการ์ โกฎิมนัสวนิชย์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
7 นาย กิตติภูมิ ภิญโย พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
8 นาย พลพันธ์ บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
9 นาง เพ็ญศรี โพธิภักดี ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
10 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
11 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
13 นาง กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
14 นาย ธรา ธรรมโรจน์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว หทัยชนก ศรีวรกุล คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
17 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
18 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
19 นาง ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
20 ว่าที่ ร.ต. ศักดาเดช สิงคิบุตร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
21 นางสาว อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
22 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
24 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว นฤมล แสงประดับ วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
26 นางสาว ปัฐมาพร พะไกยะ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 21/12/2018 ไม่ระบุ
27 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
28 นางสาว ยุวธิดา ศรีพลแท่น เกษตรศาสตร์ ดร. 21/12/2018 ไม่ระบุ
29 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
30 นางสาว ลลิดา วงษ์บุตร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
31 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
32 นาง รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
33 นางสาว รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
34 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
35 นางสาว พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/12/2018 ไม่ระบุ
36 นาย สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/12/2018 ไม่ระบุ
37 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/12/2018 ไม่ระบุ
38 นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 23/12/2018 ไม่ระบุ
39 นาย เศรษฐพล วัฒนากมลชัย แพทยศาสตร์ แพทย์ 23/12/2018 ไม่ระบุ
40 นาง จารุณี สรกฤช พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 23/12/2018 ไม่ระบุ
41 นาง นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 24/12/2018 ไม่ระบุ
42 นาง อภิพร ถิ่นคำรพ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 24/12/2018 ไม่ระบุ
43 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 24/12/2018 ไม่ระบุ
44 นางสาว ปาริฉัตร ประจะเนย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/12/2018 ไม่ระบุ
45 นาย ปฐมทรรศน์ ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 25/12/2018 ไม่ระบุ
46 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/12/2018 ไม่ระบุ
47 นาย ประมินทร์ อาจฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/12/2018 ไม่ระบุ
48 นาย พลฤทธิ์ จุลมนต์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/12/2018 ไม่ระบุ
49 นางสาว อรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/12/2018 ไม่ระบุ
50 นางสาว กรกช ฮามสุโพธิ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 03/01/2019 ไม่ระบุ
51 นางสาว เสาวนิต ทองพิมพ์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/01/2019 ไม่ระบุ
52 นางสาว วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล แพทยศาสตร์ แพทย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
53 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
54 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11/01/2019 ไม่ระบุ
55 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
56 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/01/2019 ไม่ระบุ
57 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/01/2019 ไม่ระบุ
58 นางสาว จตุพร กั้วศรี คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 20/01/2019 ไม่ระบุ
59 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 22/01/2019 ไม่ระบุ