รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับ อาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร สามารถติดต่อสื่อสารและมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรได้มีแนวทางและเทคนิควิธีการใช้ Google Application มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาและหลักสูตร

      เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ดังนี้

1.เชื่อมบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยกับโทรศัพท์มือถือ
2.ตั้งค่า Multi-Factor Authentication
3.GSuite for Education Basic: Mail, Calendar, Tasks, Photos, Keep
4.Productivity Tools: Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings
5.Communication Tools: Workplace by Facebook, Hangout Meet
6.Data Visualization: Microsoft Power BI
7.เตรียมแผนการสอนและการทำงานร่วมกันผ่าน Google drive
8.แนะนำ Google Presentationสร้างผลการเรียนบน Google Spreadsheet
9.สร้างเอกสารการสอนบน Google Docs สร้าง Folder ห้องเรียนของเราบน Google Drive
10.การโทรวิดิโอผ่าน Google Hangout ในการประชุมและปรึกษางานนอกสถานที่
11.การใช้ Google Calendar และการแจ้งเตอนกิจกรรมผ่าน SMS Setup
12.การสร้าง website โดยไม่ต้องเขียนโค้ด จาก Google Sites

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน  50 คน

วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  และคณะวิทยากร
2. ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะวิทยากร

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 10  มกราคม  2562  เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้อง NK2316 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กำหนดการ

                 เวลา                 

                                                    หัวข้อ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

·     การเชื่อมบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยและการตั้งค่า Multi-Factor Authentication (การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง)
·     G Suite for Education Basic: Mail, Calendar, Tasks, Photos, Keep
(เรียนรู้การใช้งานและการตั้งค่า)

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00

Productivity Tools: Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings
·    การสร้างเอกสารการเรียนการสอน
·    การแบ่งปันไฟล์เอกสาร และ Comment  งานบนเอกสาร
·    การดาวน์โหลดไฟล์ Docs เป็นไฟล์นามสกุลอื่น การดูประวัติการแก้ไข
·    การแชร์ไฟล์ทำงานร่วมกัน

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

Communication Tools: Workplace by Facebook, Hangout Meet
·       แนะนำเครื่องมือการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิในการทำงาน

14.30-14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30

Data Visualization: Microsoft Power BI
·       การรายงานผลเชิงสถิติ

สถานที่จัดอบรม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ชั้น 3
ห้อง NK2316
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 18/12/2018 15:00:00
ปิดรับสมคร 09/01/2019 12:00:00
เริ่มการอบรม 10/01/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 10/01/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย จักรวาล กลีบบัว สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว มัลลิกา จันทรังษี วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
3 นาย ฉัตรชัย ปรีชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว อรภิยา มณีกานนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว วิภาพร บุตรสีทัด ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว ศรัญญา กัลย์จาฤก วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
9 นาย เจษฎา โสตถิปิณฑะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2018 ไม่ระบุ
10 นางสาว ภควดี ไชยศิริ ศิลปศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว อังศุอร ณ หนองคาย ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว นิภาพร เส็งคำปาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
13 นางสาว ภัทรียา ลาสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
14 นาย รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว จุมาพร โสหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2018 ไม่ระบุ
18 นางสาว นุชจรินทร์ โลหะปาน บริหารธุรกิจ อาจารย์ 28/12/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว ประภัสสร ซื่อตรง บริหารธุรกิจ อาจารย์ 28/12/2018 ไม่ระบุ
20 นาย กีรติ นิวรณุสิต คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ 30/12/2018 ไม่ระบุ
21 นางสาว อุมา ฤทธิ์ศรี คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ 30/12/2018 ไม่ระบุ
22 นางสาว วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/01/2019 ไม่ระบุ
23 นางสาว ธนันดา ปุยะติ งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา นักกิจการนักศึกษา 07/01/2019 ไม่ระบุ
24 นาง มธุสร ตันตระกูล สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 07/01/2019 ไม่ระบุ
25 นางสาว ชุติมา เมืองศรีมาตย์ งานแผนและทรัพยากรบุคคล บุคลากร 07/01/2019 ไม่ระบุ
26 นางสาว วาสนา พงษ์ทองใส สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย บุคลากร 07/01/2019 ไม่ระบุ
27 นาง ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/01/2019 ไม่ระบุ
28 นางสาว บังอร เหมัง วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/01/2019 ไม่ระบุ
29 นาย กิตติชัย นิลอุบล คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 09/01/2019 ไม่ระบุ