รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การผลิตสื่อ video based lesson
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดสื่อ Video – base Lesson ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการผลิตสื่อ Video – base Lesson มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  โสมาบุตร  คณะศึกษาศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่ 

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

09.00-10.30 น.

บรรยายการใช้ Video – base Lesson  สำหรับการจัดการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  โสมาบุตร        วิทยากร

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดทำ Video – base Lesson

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  โสมาบุตร        วิทยากร

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.30 น.

ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดทำ Video – base Lesson

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  โสมาบุตร        วิทยากร

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น.

ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดทำ Video – base Lesson

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  โสมาบุตร        วิทยากร

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 08/01/2019 14:16:00
ปิดรับสมคร 12/02/2019 16:00:00
เริ่มการอบรม 15/02/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 15/02/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 45
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว อิงคฏา โคตนารา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 10/01/2019 ไม่ระบุ
2 นางสาว แวววรี บุญเทียม เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 10/01/2019 ไม่ระบุ
3 นาย สุรพล ซื่อตรง คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/01/2019 ไม่ระบุ
4 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 10/01/2019 ไม่ระบุ
5 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 10/01/2019 ไม่ระบุ
6 นางสาว วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล แพทยศาสตร์ แพทย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
7 นาย หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
8 นาง สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
9 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
10 นาย ภราดร สอนพิละ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเภสัชศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
11 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 11/01/2019 ไม่ระบุ
12 นาย ณัฐพงษ์ คำทองเที่ยง คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 11/01/2019 ไม่ระบุ
13 นาง รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
14 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
15 นาง เยาวนาฏ เคนจันทา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 11/01/2019 ไม่ระบุ
16 นาย กิตติพงษ์ จำรูญ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 11/01/2019 ไม่ระบุ
17 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
18 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11/01/2019 ไม่ระบุ
19 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
20 นางสาว ชญาดา สุระวนิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
21 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
22 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
23 นางสาว ภควดี ไชยศิริ ศิลปศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
24 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
25 นาย เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 11/01/2019 ไม่ระบุ
26 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 12/01/2019 ไม่ระบุ
27 นางสาว ลลิดา วงษ์บุตร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2019 ไม่ระบุ
28 นางสาว ปัฐมาพร พะไกยะ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 12/01/2019 ไม่ระบุ
29 นาง ศิริพร คำสะอาด สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/01/2019 ไม่ระบุ
30 นางสาว นฤมล แสงประดับ วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 13/01/2019 ไม่ระบุ
31 นางสาว จริญญา ศรีเดช ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน นักวิชาการโภชนาการ 14/01/2019 ไม่ระบุ
32 นาย ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว เภสัชศาสตร์ บุคลากร 14/01/2019 ไม่ระบุ
33 นาย ประมินทร์ อาจฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/01/2019 ไม่ระบุ
34 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/01/2019 ไม่ระบุ
35 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 16/01/2019 ไม่ระบุ
36 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/01/2019 ไม่ระบุ
37 นางสาว กิตติยา พ่อค้าช้าง งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 07/02/2019 ไม่ระบุ
38 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 09/02/2019 ไม่ระบุ