รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การผลิตสื่อดิจิทัล e-book ด้วย kotobee author
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

วิทยากร

          อาจารย์จีรวุฒิ  บุญช่วยนำผล   คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระยะเวลา

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

กำหนดการ การผลิตสื่อดิจิทัล  e-book ด้วย kotobee author

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

09.00-10.30 น.

บรรยาย สาธิต

หลักการออกแบบและการสร้างสื่อดิจิทัล e-book

อาจารย์จีรวุฒิ  บุญช่วยนำผล   วิทยากร

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล e-book

อาจารย์จีรวุฒิ  บุญช่วยนำผล    วิทยากร

12.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00–14.30 น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล e-book

อาจารย์จีรวุฒิ  บุญช่วยนำผล    วิทยากร

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล e-book

อาจารย์จีรวุฒิ  บุญช่วยนำผล   วิทยากร

 

 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. นาย จีรวุฒิ บุญช่วยนำผล
สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 01/05/2019 09:00:00
ปิดรับสมคร 30/05/2019 09:00:00
เริ่มการอบรม 31/05/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 31/05/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 01/05/2019 เข้าอบรม
2 นาวสาว สิรินาถ อารมย์เสรี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
3 นาย มารุต เลาหวิโรจน์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว จินดารัตน์ เอกประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 ไม่เข้าอบรม
5 นาย ปฐมทรรศน์ ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
6 นาง อภิพร ถิ่นคำรพ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
7 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
8 นางสาว มัลลิกา สมพลกรัง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
9 นาย ศรศักดิ์ อุระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ช่างเทคนิค 01/05/2019 เข้าอบรม
10 นาย ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล บริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว รุ่งลาวัลย์ สุดมูล นิติศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
12 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 01/05/2019 เข้าอบรม
13 นาย กิเลน ติณนรเศรษฐ์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 01/05/2019 เข้าอบรม
14 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
16 นางสาว มัลลิกา วัฒนะ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
18 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
19 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
20 นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
21 นางสาว ปวีณา พงษ์ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/05/2019 เข้าอบรม
22 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 02/05/2019 ไม่เข้าอบรม
23 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
24 นาย สมบูรณ์ มาตุ้ม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 02/05/2019 เข้าอบรม
25 นางสาว อรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
26 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 02/05/2019 เข้าอบรม
27 นางสาว พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 02/05/2019 ไม่เข้าอบรม
28 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/05/2019 ไม่เข้าอบรม
29 นาย นรินทร์ จันทร์ศรี เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
30 นาง วัจนา บางวิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานธุรการ 02/05/2019 เข้าอบรม
31 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
32 นางสาว จินตนา สุวิทวัส พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/05/2019 ไม่เข้าอบรม
33 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
34 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 02/05/2019 เข้าอบรม
35 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
36 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02/05/2019 ไม่เข้าอบรม
37 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
38 นางสาว แสงโสม ประจะเนย์ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/05/2019 เข้าอบรม
39 นางสาว กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ 25/05/2019 เข้าอบรม
40 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/05/2019 เข้าอบรม