รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม D4 :ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Tools สำหรับจัดการกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา สถานที่

วันที่  18  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ  

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.00 น.                     

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

ความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์

- ความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.

ความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

Tools  สำหรับจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

Tools  สำหรับจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ
สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 17/05/2019 16:00:00
ปิดรับสมคร 17/06/2019 12:00:00
เริ่มการอบรม 18/06/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 18/06/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 55
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/05/2019 เข้าอบรม
2 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
3 Miss Chutima Virochsaengaroon International College Lecturer 27/05/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว อัจฉรา ศิริมังคะลา วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/05/2019 เข้าอบรม
5 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 27/05/2019 เข้าอบรม
6 นาย เอกชัย คนคิด คณะเกษตรศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 27/05/2019 เข้าอบรม
7 นางสาว พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ กองบริหารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
8 นางสาว กิตติยา พ่อค้าช้าง งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
9 นาย กิเลน ติณนรเศรษฐ์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 27/05/2019 เข้าอบรม
10 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/05/2019 เข้าอบรม
11 นาง ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/05/2019 เข้าอบรม
12 นางสาว กัญญลักษณ์ ชัยคำภา จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/05/2019 เข้าอบรม
13 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 27/05/2019 เข้าอบรม
14 นาย เจษฎาภรณ์ สมประสงค์ กองบริการหอพักนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
15 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 27/05/2019 เข้าอบรม
16 นาง วัจนา บางวิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานธุรการ 27/05/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว วิริยา แซ่ลี้ กองบริหารงาานกลาง สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 27/05/2019 เข้าอบรม
18 นาย ปิยนัฐ ดวงจำปา วิทยาศาสตร์ นักสารสนเทศ 27/05/2019 เข้าอบรม
19 นางสาว ศจี สัตยุตม์ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิศรุต พรมมาลุน ตัวแทน) รองศาสตราจารย์ 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
20 นางสาว ศจี สัตยุตม์ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ (มัณฑนา ขาวพิมาย ตัวแทน) รองศาสตราจารย์ 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
21 นางสาว อรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
22 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/05/2019 เข้าอบรม
23 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/05/2019 ไม่เข้าอบรม
24 นาย นพณัฐ กงสะเด็น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 27/05/2019 เข้าอบรม
25 นางสาว ยุพิน งามเนตร์ สถาบันภาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28/05/2019 ไม่เข้าอบรม
26 นาย ปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ คณะศึกษาศาสตร์ นักสารสนเทศ 28/05/2019 เข้าอบรม
27 นาย วิชัย วิชชาธรตระกูล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักรังสีการแพทย์ 28/05/2019 เข้าอบรม
28 นาง สุณิษา แสงเหลา กองบริหารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 28/05/2019 ไม่เข้าอบรม
29 นาง ไปรยา เฉยไสย วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/05/2019 เข้าอบรม
30 นางสาว แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/05/2019 ไม่เข้าอบรม
31 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/05/2019 เข้าอบรม
32 นางสาว สุวดี โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 28/05/2019 เข้าอบรม
33 นางสาว วรนุช มรรควัลย์ เกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 28/05/2019 ไม่เข้าอบรม
34 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 29/05/2019 เข้าอบรม
35 นาย ปิยะเมธ ทองละมุน คณะเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 29/05/2019 เข้าอบรม
36 นาย สุรศักดิ์ สีคังไพ สำนักงานอธิการบดี พนักงานธุรการ 29/05/2019 เข้าอบรม
37 นาย สมบูรณ์ มาตุ้ม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 29/05/2019 เข้าอบรม
38 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 29/05/2019 เข้าอบรม
39 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/05/2019 ไม่เข้าอบรม
40 นาง จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 30/05/2019 เข้าอบรม
41 นาย วันชาติ ภูมี สำนักหอสมุด นักจดหมายเหตุ 30/05/2019 ไม่เข้าอบรม
42 นาง อัมพร สิงห์ยะบุศย์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิชาการเวชสถิติ 30/05/2019 เข้าอบรม
43 นาย ชัชวาล กีรติวรสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/05/2019 เข้าอบรม
44 นาง มยุรี โรชาท์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 13/06/2019 ไม่เข้าอบรม
45 นาง จรูญลักษณ์ นารี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 14/06/2019 เข้าอบรม
46 นางสาว พัชนี สมพงษ์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14/06/2019 เข้าอบรม