รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Flipped Classroom
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom และสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสภาพจริงรายวิชาได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาการบรรยาย

1. ทำไมต้องจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom

2. รูปแบบการสอนสำหรับห้องเรียนแบบ Flipped Classroom

3. ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 50 คน 

วิทยากร

อาจารย์อธิพงศ์  พัฒนเศรษฐพงษ์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่  5   กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทราบแนวคิด วิธีการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom และและมีแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัย

 

กำหนดการอบรม เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนแบบ Flipped Classroom
วันศุกร์ที่  5  กรกฎาคม  2562 เวลา  09.00-16.00 น.
ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

เวลา 08.30-09.00 น.              ลงทะเบียน                                                                         

เวลา 09.00-10.30 น.              - ทำไปทำไม flipped classroom?
                                           - ตัวอย่างการจัด flipped classroom ในคณะแพทยศาสตร์
                                           - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อการสร้าง flipped classroom ของตนเอง
                                              โดย อาจารย์อธิพงศ์  พัฒนเศรษฐพงษ์ 

เวลา 10.30-11.00 น.              พักรับประทานอาหารว่าง และให้ผู้เข้าร่วมออกแบบ flipped classroom ของตนเอง

เวลา 11.00-11.45 น.              ตัวแทนผู้เข้าร่วมนำเสนอร่าง flipped classroom ของตนเอง

เวลา 11.45-12.00 น.              ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

                                             โดย อาจารย์อธิพงศ์  พัฒนเศรษฐพงษ์ 

 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. อาจารย์ อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์
สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 04/06/2019 08:00:00
ปิดรับสมคร 04/07/2019 10:00:00
เริ่มการอบรม 05/07/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 05/07/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
2 นางสาว นพนันท์ ชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
3 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว จินดารัตน์ เอกประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
6 นางสาว มัลลิกา บุญมี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
7 นาง นุสรา จันทร์สมัคร ทันตแพทยสาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
8 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
9 นาง อังคณา บุญยืด วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
10 นาย กิตติชัย นิลอุบล คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
11 นาง บุษกร อุสส่าห์กิจ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ บรรณารักษ์ 06/06/2019 เข้าอบรม
12 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
13 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
14 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 06/06/2019 ไม่เข้าอบรม
15 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2019 เข้าอบรม
16 นางสาว อัญชลี เตชะเสน เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 06/06/2019 ไม่เข้าอบรม
17 นางสาว ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/06/2019 เข้าอบรม
18 นางสาว สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 07/06/2019 เข้าอบรม
19 นาง กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 07/06/2019 เข้าอบรม
20 นาง นิศาชล บุบผา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 07/06/2019 เข้าอบรม
21 นาง อรุณณี ใจเที่ยง พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 07/06/2019 เข้าอบรม
22 นาย กิตติภูมิ ภิญโย พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 07/06/2019 ไม่เข้าอบรม
23 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/06/2019 ไม่เข้าอบรม
24 นาง มณีรัตน์ ภัทรจินดา คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 07/06/2019 ไม่เข้าอบรม
25 นาง ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 07/06/2019 ไม่เข้าอบรม
26 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 07/06/2019 เข้าอบรม
27 นางสาว ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ พยาบาล อาจารย์ 07/06/2019 เข้าอบรม
28 นางสาว ปาริฉัตร ประจะเนย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/06/2019 เข้าอบรม
29 นาย สังเวียน ปินะกาลัง ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 07/06/2019 ไม่เข้าอบรม
30 นาง พรรณี ปึงสุวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/06/2019 เข้าอบรม
31 นาง นิตยา พันธ์งาม คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 08/06/2019 ไม่เข้าอบรม
32 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/06/2019 เข้าอบรม
33 นาย ศราวุธ ชัยมูล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/06/2019 เข้าอบรม
34 นางสาว ประพิมพรรณ รัตนอัมพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 08/06/2019 ไม่เข้าอบรม
35 นางสาว ลลิดา วงษ์บุตร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/06/2019 เข้าอบรม
36 นาง รศนา วงศ์รัตนชีวิน แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/06/2019 เข้าอบรม
37 นางสาว รวยริน ชนาวิรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/06/2019 เข้าอบรม
38 นางสาว อัจฉราวดี จันทะสุข คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 08/06/2019 เข้าอบรม
39 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/06/2019 เข้าอบรม
40 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 09/06/2019 เข้าอบรม
41 นาย พงศกร ยศแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
42 นางสาว อัจฉราพร สีหวัฒนะ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 19/06/2019 เข้าอบรม
43 นาง วัชราภรณ์ ยืนชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 21/06/2019 เข้าอบรม
44 นางสาว วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล แพทยศาสตร์ แพทย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
45 นาย นพพร สิริสายพิรุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอรแก่น มอดินแดง อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
46 นาง ชุติมา วงษ์พระลับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
47 นาย พรพิทักษ์ จะริรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) อาจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
48 นาง เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
49 นางสาว สุภาภรณ์ ผดุงกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/08/2019 เข้าอบรม
50 นาย ธนันชนัย อุ่นสิม คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30/08/2019 เข้าอบรม
51 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/08/2019 เข้าอบรม