รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจ แนวคิดและหลักการการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

เนื้อหาการบรรยาย

1. หลักการสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่

วันที่  9  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทราบแนวคิด วิธีการ การวัดและประเมินผลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสูตรได้

กำหนดการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
วันที่  9  กรกฎาคม  2562 เวลา  09.00-16.00 น.
ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

เวลา 08.30-09.00 น.              ลงทะเบียน                                                                         

เวลา 09.00-10.30 น.              การบรรยาย  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เวลา 10.30-10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่างและเครื่อง

เวลา 10.45-12.00 น.               การบรรยาย  มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

เวลา 12.00-13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                     

เวลา  13.00-14.30 น.             การบรรยาย ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
                                                          กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

เวลา 14.30-14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                           

เวลา 14.45-16.00 น.              การบรรยาย กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล (ต่อ)
                                          ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

                                      โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัสตุรัส
สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 10/06/2019 09:00:00
ปิดรับสมคร 08/07/2019 13:00:00
เริ่มการอบรม 09/07/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 09/07/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย อรรถวิทย์ บัวหงษ์ สถาบันภาษา นักวิชาการศึกษา 12/06/2019 ไม่เข้าอบรม
2 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/06/2019 ไม่เข้าอบรม
3 นาง ภาวดี ภักดี เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 ไม่เข้าอบรม
6 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
7 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 ไม่เข้าอบรม
8 นาง มยุรี โรชาท์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 13/06/2019 ไม่เข้าอบรม
9 นาง อภิพร ถิ่นคำรพ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
10 นางสาว นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2019 ไม่ระบุ
11 นาย วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
12 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 13/06/2019 เข้าอบรม
13 นาง กนกวรรณ กุลชาติ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 13/06/2019 ไม่เข้าอบรม
14 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ ศูนย์ภาษาอาเซียน นักวิชาการศึกษา 13/06/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว นัดดา คำนิยม คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
16 นาง ศิริพร คำสะอาด สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
17 นาย กวินทร์ ถิ่นคำรพ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
18 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
19 นางสาว ปราณี สินนา แพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 13/06/2019 เข้าอบรม
20 นาย กิตติภูมิ ภิญโย พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2019 ไม่ระบุ
21 นาย พรเทพ ถนนแก้ว เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 13/06/2019 ไม่ระบุ
22 นางสาว แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2019 เข้าอบรม
23 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 14/06/2019 เข้าอบรม
24 นาง ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2019 เข้าอบรม
25 นาง กุลยา พัฒนากูล วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2019 เข้าอบรม
26 นางสาว ยุภาพร ตงประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2019 เข้าอบรม
27 นาง ดาราพร จันทรเนตร คณะแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 14/06/2019 เข้าอบรม
28 นางสาว พัชนี สมพงษ์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14/06/2019 เข้าอบรม
29 นางสาว วรัญญา วรรณศรี วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2019 เข้าอบรม
30 นาย สัมฤทธิ์ ภูกงลี ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 15/06/2019 ไม่เข้าอบรม
31 นาง เสาวคนธ์ วีระศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 15/06/2019 เข้าอบรม
32 นาง เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/06/2019 เข้าอบรม
33 นาง ณิชานันทน์ ปัญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2019 ไม่เข้าอบรม
34 นาง จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2019 ไม่ระบุ
35 นางสาว กรกช ฮามสุโพธิ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 17/06/2019 ไม่เข้าอบรม
36 นางสาว ดรุณี บุตรแสน แพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 17/06/2019 เข้าอบรม
37 นางสาว ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 17/06/2019 เข้าอบรม
38 นาง กุลศิริ เสนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 17/06/2019 เข้าอบรม
39 นางสาว นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 18/06/2019 เข้าอบรม
40 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/06/2019 เข้าอบรม
41 นางสาว อัจฉราพร สีหวัฒนะ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 19/06/2019 เข้าอบรม
42 นางสาว สภัจฉรี อรัญ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 เข้าอบรม
43 นาย เพชรากร หาญพานิชย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2019 เข้าอบรม
44 นางสาว ฑิตยา ทองบ้านทุ่ม คณะพยาบาลศาสตร์ พนักงานธุรการ 20/06/2019 เข้าอบรม
45 นางสาว จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 เข้าอบรม
46 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่เข้าอบรม
47 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่เข้าอบรม
48 นาง พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ พยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2019 เข้าอบรม
49 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2019 เข้าอบรม