รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบริการสังคม
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจ แนวคิดและหลักการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบริการสังคม ด้วยการประยุกต์ใช้ Cloud Technology

เนื้อหาการบรรยาย

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบริการสังคม
2. การประยุกต์ใช้ Cloud Technology ในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 40 คน 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่

วันที่  20  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทราบแนวคิด วิธีการ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบริการสังคม สามารถเลือกใช้ Cloud Technology มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

กำหนดการอบรม 
วันที่   20  สิงหาคม  2562 เวลา  09.00-16.00 น.
ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

เวลา 08.30-09.00 น.              ลงทะเบียน                                                                          

เวลา 09.00-10.30 น.              การบรรยาย
                                          1. การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบริการสังคม
                                           โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ

เวลา 10.30-10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45-12.00 น.               การบรรยาย
                                           2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบริการสังคม
                                          โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ

เวลา 12.00-13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                     

เวลา  13.00-14.30 น.             การบรรยาย
                                          3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และ
                                           บริการสังคมและการประยุกต์ใช้  Cloud Technology
                                           โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ

เวลา 14.30-14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                           

เวลา 14.45-16.00 น.              การบรรยาย
                                          4. ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบริการสังคม
                                          ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                                          โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ
สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 7
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 24/07/2019 11:00:00
ปิดรับสมคร 19/08/2019 12:00:00
เริ่มการอบรม 20/08/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 20/08/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 01/08/2019 ไม่ระบุ
2 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/08/2019 เข้าอบรม
3 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/08/2019 เข้าอบรม
4 นาง งามนิจ นนทโส สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์ 01/08/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 01/08/2019 เข้าอบรม
6 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/08/2019 เข้าอบรม
7 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/08/2019 ไม่ระบุ
8 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 02/08/2019 ไม่ระบุ
9 นางสาว จุฬารัตน์ สียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) อาจารย์ 02/08/2019 ไม่ระบุ
10 นาง กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/08/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว น้อมจิตต์ นวลเนตร์ สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคฯ รองศาสตราจารย์ 02/08/2019 เข้าอบรม
12 นางสาว วรวรรณ ชุมเปีย เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 02/08/2019 ไม่ระบุ
13 นางสาว จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 02/08/2019 เข้าอบรม
14 นางสาว อัมพร แซ่เอียว เทคโนโลยี อาจารย์ 02/08/2019 เข้าอบรม
15 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/08/2019 เข้าอบรม
16 นางสาว สุทธินันท์ สุบินดี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 05/08/2019 ไม่ระบุ
17 นางสาว สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/08/2019 เข้าอบรม
18 นางสาว สุนิสา ชายเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/08/2019 ไม่ระบุ
19 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 09/08/2019 ไม่ระบุ
20 นางสาว พาวินี กลางท่าไค่ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 09/08/2019 ไม่ระบุ
21 นางสาว ขวัญกมล ลาดเสนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 13/08/2019 ไม่ระบุ
22 นาย อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/08/2019 เข้าอบรม
23 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/08/2019 เข้าอบรม