รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถบูรณาการในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามสภาพจริงรายวิชาได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาการบรรยาย

1. ห้องเรียนในยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร
2. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้สำหรับดิจิทัล
3. ตัวอย่างแผนการเรียนรู้สำหรับยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 40 คน 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่

วันที่   9  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทราบแนวคิด วิธีการ การออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนที่หลากหลายและทันสมัย

 

กำหนดการอบรม เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่  9   สิงหาคม  2562 เวลา  09.00-16.00 น.
ณ ห้อง Smart Classroom ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 6 อาคารศูนย์สารสนเทศ

เวลา 08.30-09.00 น.              ลงทะเบียน                                                                         

เวลา 09.00-10.30 น.              การบรรยาย
                                          1. การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
                                          2. แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
                                             โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย

เวลา 10.30-10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45-12.00 น.               การบรรยาย
                                           3. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
                                              โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย

เวลา 12.00-13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                     

เวลา  13.00-14.30 น.              3. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (ต่อ)
                                             โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย

เวลา 14.30-14.45 น.               พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                           

เวลา 14.45-16.00 น.               4. ตัวอย่างแผนการเรียนรู้สำหรับยุคดิจิทัล
                                               ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                                              โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย

 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย
สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 08/07/2019 08:00:00
ปิดรับสมคร 07/08/2019 16:00:00
เริ่มการอบรม 09/08/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 09/08/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 เข้าอบรม
2 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
3 นางสาว โสภิดา ภู่ทอง คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 10/07/2019 ไม่ระบุ
4 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/07/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว พัชราภรณ์ จันทหาร สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 12/07/2019 เข้าอบรม
6 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2019 เข้าอบรม
7 นางสาว นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
8 นางสาว วรัญญา วรรณศรี วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2019 เข้าอบรม
9 นาง อภิพร ถิ่นคำรพ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
10 นางสาว รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว ดาราพร แซ่ลี้ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
12 นางสาว พรพิมล ชูพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2019 เข้าอบรม
13 นาย วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/07/2019 ไม่ระบุ
14 นางสาว ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 17/07/2019 ไม่ระบุ
15 นาย ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 17/07/2019 ไม่ระบุ
16 นาง อัญชนา สมดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 18/07/2019 ไม่ระบุ
17 นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
18 นาง ผกาวดี แก้วกันเนตร เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
19 นาง อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
20 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
21 นาง พิมชนก สุวรรณธาดา สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
22 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
23 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
24 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
25 นาย ประวิทย์ บุตรอุดม สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
26 นางสาว สุพร นุชดำรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
27 นาย พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
28 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
29 นางสาว มนสิชา เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
30 นาง กุลยา พัฒนากูล วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 เข้าอบรม
31 นาง สุกัญญา เรืองสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/07/2019 เข้าอบรม
32 นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 20/07/2019 เข้าอบรม
33 นางสาว นวพร เตชาทวีวรรณ แพทยศาสตร์ มข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/07/2019 เข้าอบรม
34 นางสาว อารินี ชัชวาลชลธีระ สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/07/2019 ไม่ระบุ
35 นางสาว สุนทรี บูชิตชน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 24/07/2019 เข้าอบรม
36 นางสาว พรทิพย์ โพนตุแสง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 25/07/2019 ไม่ระบุ
37 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/07/2019 เข้าอบรม
38 นาง รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/07/2019 ไม่ระบุ
39 นางสาว ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 30/07/2019 ไม่ระบุ
40 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 01/08/2019 เข้าอบรม
41 นางสาว อรภิยา มณีกานนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 01/08/2019 ไม่ระบุ
42 นางสาว ภควดี ไชยศิริ ศิลปศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 01/08/2019 เข้าอบรม
43 นาง ขวัญสุดา บุญทศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 01/08/2019 เข้าอบรม
44 นางสาว สุภาภรณ์ พวงชมภู เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/08/2019 เข้าอบรม
45 นางสาว จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 30/08/2019 เข้าอบรม
46 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 30/08/2019 เข้าอบรม
47 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 30/08/2019 เข้าอบรม