รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม D5: การใช้ Digital Tools for Learning in Higher Education
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

1.    วัตถุประสงค์

1.1      เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
1.2      เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3      เพื่อให้อาจารย์มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.   วัน  เวลา  สถานที่

วันที่  28  มิถุนายน  2562 ณ  ห้อง Smart Classroom  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น 7

3.      กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวน  70  คน

4.      วิทยากร

ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์    ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ   บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1      อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
5.2      อาจารย์มีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3      อาจารย์มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำหนดการอบรม

เรื่อง การใช้ Digital Tools for Learning in Higher Education 
วันที่  28  มิถุนายน  2562
ณ  ห้อง Smart Classroom  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น 7

          เวลา

                                                  หัวข้อ

08.30-08.45 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

การใช้ Digital Tools for Learning in Higher Education

-แอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารและทำงานร่วมกัน

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

การใช้ Digital Tools for Learning in Higher Education

-          แอพพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

การใช้ Digital Tools for Learning in Higher Education

-          แอพพลิเคชันเพื่อการวัดและประเมินผล

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

14.45-16.30 น.

การอบรม เรื่อง การใช้ Digital Tools for Learning in Higher Education

-          เครื่องมือสำหรับนักศึกษาที่สนับสนุนการทำ Portfolio

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 17/06/2019 09:27:00
ปิดรับสมคร 26/06/2019 15:00:00
เริ่มการอบรม 28/06/2019 09:27:00
สิ้นสุดการอบรม 28/06/2019 16:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 67
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว กรกช ฮามสุโพธิ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 17/06/2019 ไม่ระบุ
2 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 17/06/2019 ไม่ระบุ
3 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
4 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
5 นางสาว กล้วยไม้ พรหมดี สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
6 นาย นรินทร์ จันทร์ศรี เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
7 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
8 ดร. อรุณี ศรีรักษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน 18/06/2019 ไม่ระบุ
9 นาย สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
10 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
11 นาง รศนา วงศ์รัตนชีวิน แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
12 นาง นฤมล ลีลายุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
13 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
14 นางสาว อุมาพร ยอดประทุม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 18/06/2019 ไม่ระบุ
15 นางสาว พนิตตา อุทัยเภตรา สถาบันภาษา อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว อจิรภาส์ เพียรขุนทด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
17 นาย อภิชาติ บุญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
18 นาย มานพ ศรีอุทธา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
19 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
20 นางสาว มัลลิกา จันทรังษี วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
21 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
22 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
23 นาย มารุต เลาหวิโรจน์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
24 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
25 นางสาว ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
26 นางสาว ปโยธร อุราธรรมกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
27 นางสาว ปิโยรส หงษาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
28 นาย ธีระยุทธ ทองเครือ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 19/06/2019 ไม่ระบุ
29 นาง วิไลลักษณ์ เครือเนตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
30 นางสาว นฤมล ผิวเผื่อน วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
31 นาย พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
32 นางสาว ขวัญกมล ลาดเสนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 20/06/2019 ไม่ระบุ
33 นาง นาฏศจี นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
34 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
35 นาย ธนภณ วิมูลอาจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาจารย์ประจำ 20/06/2019 ไม่ระบุ
36 นางสาว อภิรดี วงศ์ศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
37 นาย เพชรากร หาญพานิชย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
38 นาง จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
39 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
40 นางสาว พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
41 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 20/06/2019 ไม่ระบุ
42 นางสาว ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
43 นางสาว ณัฐยา แซ่อึ้ง เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
44 นาย ธนันชนัย อุ่นสิม คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20/06/2019 ไม่ระบุ
45 นาย สาขิน ขาวไชยมหา กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี นักสารสนเทศ 20/06/2019 ไม่ระบุ
46 นาย กฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
47 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 20/06/2019 ไม่ระบุ
48 นาย ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
49 นาง กุลศิริ เสนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
50 นางสาว ยุพา หาญบุญทรง เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
51 นางสาว ภควดี ไชยศิริ ศิลปศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
52 นาง ประนอม บุพศิริ คณะแพทย์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
53 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
54 นาย ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
55 นางสาว รุ่งลาวัลย์ สุดมูล นิติศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
56 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
57 นาย สมบูรณ์ มาตุ้ม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
58 นาง ชิงชิง ฟูเจริญ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
59 นาย ชัชวาล กีรติวรสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2019 ไม่ระบุ
60 นางสาว แคทรียา สุทธานุช เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2019 ไม่ระบุ
61 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2019 ไม่ระบุ
62 นาย ศุภชัย สมเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2019 ไม่ระบุ
63 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2019 ไม่ระบุ
64 นาง อัจฉราวรรณ โตภาคงาม คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2019 ไม่ระบุ
65 นาง วัชราภรณ์ ยืนชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 21/06/2019 ไม่ระบุ
66 นาง นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/06/2019 ไม่ระบุ
67 นาย อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/06/2019 ไม่ระบุ