รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม D1: Digital Intelligence สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

1.  วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีของอาจารย์ผู้สอน
1.2 เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยี
1.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับอาจารย์ในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

2.   วิทยากร

2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
2.2  ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น    มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3  ดร.วรสรวง ดวงจินดา    ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. วัน เวลา และสถานที่

วันที่  12-13  กรกฎาคม  2562 

ณ  ห้อง Smart Classroom  อาคารศูนย์สารสนเทศ  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  ชั้น 7

4. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน

กำหนดการอบรม

เรื่อง  Digital Intelligence สำหหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่  12 - 13   กรกฎาคม  2562

ณ ห้อง Smart Classroom  ศูนย์นวัตกรรมการเรียการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7

 

วันที่  12  กรกฎาคม  2562

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.00 น.               

ลงทะเบียน

 

09.00-10.15 น.

Digital Intelligence Khon Kaen University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.45 น.

แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่  13  กรกฎาคม  2562

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.15 น.

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active  Learning ในห้องเรียน

- ดร.วรสรวง ดวงจินดา

ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active  Learning ในห้องเรียน (ต่อ)

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น.

การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้

14.15-14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-15.00 น.

การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (ต่อ)

 

 

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตรกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 20/06/2019 09:54:00
ปิดรับสมคร 11/07/2019 12:00:00
เริ่มการอบรม 12/07/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 13/07/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 29/06/2019 เข้าอบรม
2 นางสาว โสภิดา ภู่ทอง คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 01/07/2019 ไม่ระบุ
3 นางสาว วิมล สุขพลำ เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 03/07/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว อโนทัย ตรีวานิช คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/07/2019 ไม่ระบุ
6 นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง เทคโนโลยี อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
7 นางสาว โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ แพทย์ อาจารย์ 03/07/2019 ไม่ระบุ
8 นาย สุชาติ วัฒนชัย สัตวแพทยศาสตรผ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
9 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/07/2019 ไม่เข้าอบรม
10 นาย ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
11 นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
12 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
13 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
14 นาง สมจิตร เมืองพิล คณะพยาบาลศาสตร์ มข อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว นิลุบล รุจิรประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
16 นางสาว พักตร์วิไล ศรีแสง พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
18 นางสาว กรวิภา พูลผล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 ไม่ระบุ
19 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
20 นาย กวินทร์ ถิ่นคำรพ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
21 นาย หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/07/2019 ไม่ระบุ
22 นางสาว นวพร เตชาทวีวรรณ แพทยศาสตร์ มข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/07/2019 ไม่ระบุ
23 นางสาว ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
24 นางสาว จุฬารัตน์ สียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) อาจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
25 นางสาว พรพิมล ชูพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 03/07/2019 ไม่ระบุ
26 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/07/2019 เข้าอบรม
27 นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
28 นาย จักรวาล กลีบบัว สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
29 นาง นันทยา อุดมพาณิชย์ แพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
30 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
31 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/07/2019 เข้าอบรม
32 นาย ปองพล อ่อนขาว วิศวกรรมศาสตร์ นครราชสีมา 04/07/2019 เข้าอบรม
33 นางสาว ลลิดา วงษ์บุตร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 05/07/2019 เข้าอบรม
34 นาง วัชราภรณ์ ยืนชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 05/07/2019 ไม่เข้าอบรม
35 นาย นพพร สิริสายพิรุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอรแก่น มอดินแดง อาจารย์ 05/07/2019 ไม่เข้าอบรม
36 นาง อรทัย เพียยุระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/07/2019 เข้าอบรม
37 นางสาว พัชรา เผือกเทศ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 เข้าอบรม
38 นาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 เข้าอบรม
39 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่เข้าอบรม
40 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่เข้าอบรม
41 นาย สิทธิชัย คำใสย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทย์ 08/07/2019 ไม่เข้าอบรม
42 นาง กนกวรรณ กุลชาติ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 09/07/2019 เข้าอบรม
43 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 09/07/2019 เข้าอบรม
44 นางสาว ศิรประภา บำรุงกิจ เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 09/07/2019 เข้าอบรม