รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม KKU Digital Transformation 2019
กลุ่ม ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

The big part of KKU transformation campaign is the digital transformation. This event will focus on the digital technology which disrupt  many industries. Education is also impacted by the rapid development of digital technology. Pioneer speaker in Thailand will join the keynote. 

 

กำหนดเวลา · วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2019

09:00 - 09:40

Digital Transformation - Progress to e-World โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

09:45 - 10:30

Digital Trend 2020 โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

10:30 - 11:00

Break and Exhibition

11:00 - 11:45

กฏหมายใกล้ตัว ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และข้อมูลส่วนบุคคล โดย อ.ปริญญา หอมเอนก

12:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:00

KKU Digital Transformation - How to โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

14:05 - 14:55

Digital Process Automation - Transform paper to digital work flow โดย คุณธนกร ปริยายสุทธิ์

15:00 - 15:45

Digital Technology กับ โอกาสในอนาคตและทักษะที่ต้องการ โดย คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง

15:50 - 16:00

Wrap-up

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://khonkaenuniversity.workplace.com/events/361406181238672/

 

สถานที่จัดอบรม อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน Khon Kaen University
ชั้น 3
ห้อง ออดิทอเรียม
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 06/07/2019 07:00:00
ปิดรับสมคร 22/07/2019 16:00:00
เริ่มการอบรม 23/07/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 23/07/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 350
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย สามารถ สิงห์มา ศูนย์นวัตกรรมฯ นักออกแบบคอมพิวเตอร์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
2 นาย เด่นพงษ์ สุดภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
3 นาย ธนายุทธ สังข์อินทร์ สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 06/07/2019 ไม่ระบุ
4 นาง กานดา สายแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
5 นาย นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 06/07/2019 ไม่ระบุ
6 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 06/07/2019 ไม่ระบุ
7 นาย กิตติภูมิ ภิญโย พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
8 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
9 นางสาว ชญาดา สุระวนิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
10 นาย ไพศาล เอกวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร๋ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 06/07/2019 ไม่ระบุ
11 นาย กิตติ์ เธียรธโนปจัย วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
12 นาย วิชัย วิชชาธรตระกูล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักรังสีการแพทย์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
13 นาง ศิริรัตน์ ทินตะนัย วิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
14 นาย ภัทรวิทย์ พลพินิจ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 06/07/2019 ไม่ระบุ
15 นาย สุภาพ ไชยยา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักสารสนเทศ 07/07/2019 ไม่ระบุ
16 นาย ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/07/2019 ไม่ระบุ
17 นาง ภัทรมน รัตนาพันธุ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
18 นาย ธเนศ รังษีขจี คระแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
19 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
20 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
21 นางสาว พัชราภรณ์ จันทหาร สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
22 นาย อภิเชษฐ์ บุญจวง บัณฑิตวิทยาลัย นักสารสนเทศ 08/07/2019 ไม่ระบุ
23 นางสาว พนัชกร โชคลา บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 08/07/2019 ไม่ระบุ
24 นาย ธนภัทร รัตนภากร แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
25 นางสาว วิริณ ศรีชุมพวง คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/07/2019 ไม่ระบุ
26 นาย พิพัธน์ เรืองแสง วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
27 นางสาว ศตพร สิริวัฒนกูล กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/07/2019 ไม่ระบุ
28 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
29 นาง ณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พนักงานธุรการ 08/07/2019 ไม่ระบุ
30 Miss Chutima Virochsaengaroon International College Lecturer 08/07/2019 ไม่ระบุ
31 นาย ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
32 นางสาว จินตนา สุวิทวัส พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
33 นาย คณินท์ อุชชิน กองทรัพยากรบุคคล นักสารสนเทศ 08/07/2019 ไม่ระบุ
34 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
35 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
36 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
37 นาย บัณฑิต ถิ่นคำรพ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
38 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
39 นางสาว ชุติกาญจน์ บุตรพรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
40 นาย ชลธิป พงศ์สกุล แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
41 นางสาว ศรัญญา กัลย์จาฤก วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
42 นาย สฤษดิ์ เรืองธรรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
43 นาง อรฤดี เธียรสุภรพงษ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
44 นาย สัมฤทธิ์ มัสฉะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
45 นาง อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
46 นาย กิตติพงศ์ สมชอบ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/07/2019 ไม่ระบุ
47 นางสาว บุษรา ศุขวิเศษ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/07/2019 ไม่ระบุ
48 นางสาว พรณิสา วัฒนศิริ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/07/2019 ไม่ระบุ
49 นาย สันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล พยาบาลศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/07/2019 ไม่ระบุ
50 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
51 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 08/07/2019 ไม่ระบุ
52 นาง นิชาภา บุตรมาตย์ กองทรัพยากรบุคคล บุคลากร 08/07/2019 ไม่ระบุ
53 นางสาว มณทิชา เกียรติพนมแพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/07/2019 ไม่ระบุ
54 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
55 นาย สักการ ราษีสุทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
56 นางสาว ทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 08/07/2019 ไม่ระบุ
57 นางสาว นลินี ยังสีนาถ กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/07/2019 ไม่ระบุ
58 นาง วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
59 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/07/2019 ไม่ระบุ
60 นาย เตชภณ อุปรินทร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 08/07/2019 ไม่ระบุ
61 นางสาว มลิดา ทวีวัฒนสุข แพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/07/2019 ไม่ระบุ
62 นางสาว สุปรียา นนตา แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/07/2019 ไม่ระบุ
63 นาง อำไพ พงษ์สุวรรณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการเงินและบัญชี 08/07/2019 ไม่ระบุ
64 นางสาว สุรัชธาวี พระธานี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการพัสดุ 08/07/2019 ไม่ระบุ
65 นางสาว ปาริชาติ ชุมมณเฑียร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการเงินและบัญชี 08/07/2019 ไม่ระบุ
66 นาง พรรณี ศักดิ์ทัศนา กอลคลัง สำนักงารอธิการบดี นักวิชาการเงินและบัญชี 08/07/2019 ไม่ระบุ
67 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
68 นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
69 นาย เศรษฐพล วัฒนากมลชัย แพทยศาสตร์ แพทย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
70 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
71 นาง จุฑารัตน์ คำหวาน กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/07/2019 ไม่ระบุ
72 นาย ธีระยุทธ ทองเครือ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
73 นาย สิริพงศ์ ทับบุญ ทันตแพทยศาสตร์ นักสารสนเทศ 08/07/2019 ไม่ระบุ
74 นาย จิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ วิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/07/2019 ไม่ระบุ
75 นาย สิทธิชัย คำใสย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทย์ 08/07/2019 ไม่ระบุ
76 นาง นาฏศจี นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/07/2019 ไม่ระบุ
77 นางสาว วราภรณ์ ผ่านวงษ์ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน นักวิชาการเงินและบัญชี 09/07/2019 ไม่ระบุ
78 นาย พิทักษ์ ชานนตรี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09/07/2019 ไม่ระบุ
79 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 09/07/2019 ไม่ระบุ
80 นางสาว ศรีรัตน์ สุวรรณาคม ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/07/2019 ไม่ระบุ
81 นางสาว อมรรัตน์ จำเนียรทรง เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 09/07/2019 ไม่ระบุ
82 นาง สุกัญญา บุญผ่องเสถียร แพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 09/07/2019 ไม่ระบุ
83 นางสาว สุวภัทร ปัตลา คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09/07/2019 ไม่ระบุ
84 นางสาว ธนพร การินทร์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09/07/2019 ไม่ระบุ
85 นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 09/07/2019 ไม่ระบุ
86 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 09/07/2019 ไม่ระบุ
87 นางสาว ชลธิศา พลทองมาก เทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/07/2019 ไม่ระบุ
88 นาย ประสาน ตังควัฒนา สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 10/07/2019 ไม่ระบุ
89 นางสาว นรมน แจ่มอ้น บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10/07/2019 ไม่ระบุ
90 นางสาว พรนภา โยธาฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 10/07/2019 ไม่ระบุ
91 นาย ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 11/07/2019 ไม่ระบุ
92 นาง ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11/07/2019 ไม่ระบุ
93 นาย ชุมพร พารา กองสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ 11/07/2019 ไม่ระบุ
94 นาย นพณัฐ กงสะเด็น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 11/07/2019 ไม่ระบุ
95 นางสาว ยุพิน งามเนตร์ สถาบันภาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 11/07/2019 ไม่ระบุ
96 นาย ธัญญา ภักดี กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร 11/07/2019 ไม่ระบุ
97 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/07/2019 ไม่ระบุ
98 นาย ภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12/07/2019 ไม่ระบุ
99 นาย กฤษณพล แสงประชุม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12/07/2019 ไม่ระบุ
100 นาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/07/2019 ไม่ระบุ
101 นางสาว วิมล สุขพลำ เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 12/07/2019 ไม่ระบุ
102 นาย เจษฎาภรณ์ สมประสงค์ กองบริการหอพักนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12/07/2019 ไม่ระบุ
103 นางสาว ไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ กองบริการหอพักนักศึกษา นักวิชาการศึกษา 12/07/2019 ไม่ระบุ
104 นาย คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจารย์ 12/07/2019 ไม่ระบุ
105 นางสาว ศิริวารินทร์ วานมนตรี กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12/07/2019 ไม่ระบุ
106 นางสาว รัตนาภรณ์ กาจุ๊ด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12/07/2019 ไม่ระบุ
107 นางสาว วัชรารัตน์ โสจันทร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นักบัญชี 12/07/2019 ไม่ระบุ
108 นาง อัมพร สิงห์ยะบุศย์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิชาการเวชสถิติ 13/07/2019 ไม่ระบุ
109 นาย เอกชัย คนคิด คณะเกษตรศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13/07/2019 ไม่ระบุ
110 นางสาว นาราภัทร คำสวาท คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 14/07/2019 ไม่ระบุ
111 นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี กองการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ 14/07/2019 ไม่ระบุ
112 นาง อริสา สอนสุภี กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15/07/2019 ไม่ระบุ
113 นาง อรทัย เพียยุระ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
114 นาย ไพรัตน์ ศรแผลง สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
115 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 15/07/2019 ไม่ระบุ
116 นาง ดวงฤดี จังตระกูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเทคนิคการแพทย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
117 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
118 นางสาว พัชรา เผือกเทศ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
119 นาง สุวรี ศิวะแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
120 นาย พูนศักดิ์ ภิเศก ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
121 นางสาว วรานุช ปิติพัฒน์ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
122 นาย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดี 15/07/2019 ไม่ระบุ
123 นาย วิชัย อึงพินิจพงศ์ เทคนิการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 15/07/2019 ไม่ระบุ
124 นางสาว ปาริชาต ลาภประสพ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 16/07/2019 ไม่ระบุ
125 นาย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/07/2019 ไม่ระบุ
126 นางสาว อรทัย สืบกินร คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 16/07/2019 ไม่ระบุ
127 นางสาว พิชญา ทองรักษ์ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 16/07/2019 ไม่ระบุ
128 นางสาว ศศิมา สิมะโรจนา คณะวิทยาศาสตร์ นักบัญชี 16/07/2019 ไม่ระบุ
129 นาย เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ คณะทันแพทย์ อาจารย์ 17/07/2019 ไม่ระบุ
130 นาย ภาสพันธ์ จิโนทา กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 18/07/2019 ไม่ระบุ
131 นาง นฤมล น้อยนรินทร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 18/07/2019 ไม่ระบุ
132 นาย วิชัย คุ้มบัณฑิตย แพทย์ นักวิชาการเวชสถิติ 18/07/2019 ไม่ระบุ
133 นางสาว สดใส พิมพ์ทองงาม กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18/07/2019 ไม่ระบุ
134 นาง ณิชาพัฒน์ มั่นคง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 18/07/2019 ไม่ระบุ
135 นาย จิตรกร สิริวัฒนากุล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการช่างศิลป์ 18/07/2019 ไม่ระบุ
136 นางสาว วนิดา สุขโข ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 18/07/2019 ไม่ระบุ
137 นาย ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 18/07/2019 ไม่ระบุ
138 นาง มยุรี ฮาตแสนเมือง คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/07/2019 ไม่ระบุ
139 นาง จันทร์หอม คำภู คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ 18/07/2019 ไม่ระบุ
140 นาย เสกสิทธิ์ สังคีรี คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18/07/2019 ไม่ระบุ
141 นาง อริสรา อุดจันทร์ เทคนิคการแพทย์ นักวิชาการศึกษา 18/07/2019 ไม่ระบุ
142 นาย ดนุพล เกษไธสง เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 18/07/2019 ไม่ระบุ
143 นาย เฉลิมพล แสงแก้ว กองการกีฬา นักวิชาการศึกษา 18/07/2019 ไม่ระบุ
144 นางสาว ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 19/07/2019 ไม่ระบุ
145 นางสาว ศิริลักษณ์ หาญสุริย์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นักบัญชี 19/07/2019 ไม่ระบุ
146 นางสาว ศิริพร สุ่มมาตย์ สำนักงานอธิการบดี กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 19/07/2019 ไม่ระบุ
147 นาย ศิวัต อบสุวรรณ กองกฎหมาย นิติกร 19/07/2019 ไม่ระบุ
148 นาง พิมชนก สุวรรณธาดา สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
149 นางสาว นัฏฐา ทองดา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
150 นาย สุนทร กุลจันสี สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
151 นาย สมหมาย ปรีเปรม สำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
152 นาง หทัยรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
153 นางสาว ธัญวลัย กฤษณกมล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักสารสนเทศ 19/07/2019 ไม่ระบุ
154 นางสาว กรรณิการ์ สุจิตรปรเสริฐ กองบริหารงานกลาง พนักงานธุรการ 19/07/2019 ไม่ระบุ
155 นาย เตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
156 นาย ระบิล ภักดีผล สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน นักสารสนเทศ 19/07/2019 ไม่ระบุ
157 นาย อนุสรณ์ มั่นคง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
158 นางสาว ชลวภรณ์ ชูกลิ่น กองสื่อสารองค์กร พนักงานธุรการ 19/07/2019 ไม่ระบุ
159 นาย วีระชาติ สุริยะเสน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นักบัญชี 19/07/2019 ไม่ระบุ
160 นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข กองสื่อสารองค์กร พนักงานธุรการ 19/07/2019 ไม่ระบุ
161 นางสาว วัลยา ภูงาม กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/07/2019 ไม่ระบุ
162 นาง จารุ ธีระสาร งานพัสดุ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 19/07/2019 ไม่ระบุ
163 นาง สถาพร นาวานุเคราะห์ กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/07/2019 ไม่ระบุ
164 นาย ภานุวัตร อุทัยบาล สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 19/07/2019 ไม่ระบุ
165 นาง นิตยา พลศักดิ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 19/07/2019 ไม่ระบุ
166 นาง พัชรากร พัจนสุนทร กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/07/2019 ไม่ระบุ
167 นาง จันทร์เพ็ญ พิลา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/07/2019 ไม่ระบุ
168 นาย สันติ ฤาชา กองการกีฬา นักพัฒนากีฬา 19/07/2019 ไม่ระบุ
169 นาง ฤทัยรัตน์ เจษฎากุลทวี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี 19/07/2019 ไม่ระบุ
170 นางสาว ชลธิชา บัวชุม กองคลัง นักบัญชี 19/07/2019 ไม่ระบุ
171 นางสาว ศศิกาญจน์ ประสารฉ่ำ กองคลัง นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
172 นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/07/2019 ไม่ระบุ
173 นาย พันธ์เทพ อนันต์เจริญ กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19/07/2019 ไม่ระบุ
174 นางสาว ปาริชาติ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข พนักงานธุรการ 19/07/2019 ไม่ระบุ
175 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธมกร ศรีสามารถ แพทยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
176 นาย สมโภชน์ ถิ่นปรุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
177 นางสาว ปนัดดา ตันสุวรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/07/2019 ไม่ระบุ
178 นาย ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
179 นางสาว จิตตานันท์ กวนชัยภูมิ บริหารธุรกิจและการบัญชี บรรณารักษ์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
180 นาย ธีรรักษ์ ภารการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19/07/2019 ไม่ระบุ
181 นางสาว กรกนก อินทร์สอน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
182 นาง วิลัยวัลย์ เรืองธรรม กองบริหารงานกลาง พนักงานธุรการ 19/07/2019 ไม่ระบุ
183 นาง กุลศรี ตั้งสกุล คณะสถาแตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
184 นางสาว ณัฐวิภา จันทร์น้อย วิทยาลัยนานาชาติ สารบรรณและธุรการ 19/07/2019 ไม่ระบุ
185 นางสาว นุชนาถ พันธุราษฎร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
186 นาย พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/07/2019 ไม่ระบุ
187 นางสาว สมาภรณ์ แม่นมาตย์ วิทยาลัยนานาชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 19/07/2019 ไม่ระบุ
188 นาย นิพล แอมนนท์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 19/07/2019 ไม่ระบุ
189 นาย วสิษฐ์พล จิตละมุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19/07/2019 ไม่ระบุ
190 นาย ธเนศ เงาะเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
191 นาย แผง ขนวน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
192 นาง มุนีพร สุไชยะ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิชาการศึกษา 19/07/2019 ไม่ระบุ
193 นาง ฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/07/2019 ไม่ระบุ
194 นางสาว ภัทธิรา ดีนอก ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20/07/2019 ไม่ระบุ
195 นาย วณัช พาดี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 20/07/2019 ไม่ระบุ
196 นาย สรพงษ์ นาเมืองจันทร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 20/07/2019 ไม่ระบุ
197 นาง นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/07/2019 ไม่ระบุ
198 นาย ปิติพงศ์ พิมพา สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 20/07/2019 ไม่ระบุ
199 นาย กนก มีกุญชร สำนักหอสมุด นักสารสนเทศ 20/07/2019 ไม่ระบุ
200 นาย ไพฑูรย์ ภูกองชนะ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 20/07/2019 ไม่ระบุ
201 นาย สาขิน ขาวไชยมหา กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี นักสารสนเทศ 20/07/2019 ไม่ระบุ
202 นาย ณัฐพงษ์ เพชรดีทน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 20/07/2019 ไม่ระบุ
203 นาง เจียระไน นีล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 20/07/2019 ไม่ระบุ
204 นาย รัชพล สันติวรากร วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/07/2019 ไม่ระบุ
205 นาง วิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ กองการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ 20/07/2019 ไม่ระบุ
206 นาย พลภัทร สายเชื้อ กอง​พัฒนา​นักศึกษา​และ​ศิษย์เก่า​สัมพันธ์​ พนักงานคอมพิวเตอร์ 21/07/2019 ไม่ระบุ
207 นาย ชัชวาล อินทร์พามา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างเทคนิค 21/07/2019 ไม่ระบุ
208 นางสาว สุทัตตา กันทะวาด กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 21/07/2019 ไม่ระบุ
209 นาง เยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ วิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร 21/07/2019 ไม่ระบุ
210 นาง สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/07/2019 ไม่ระบุ
211 นาย มานิตย์ ไสย์ฮาตวงษ์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 21/07/2019 ไม่ระบุ
212 นาง จุรีรักษ์ อบสุวรรณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21/07/2019 ไม่ระบุ
213 นาง ธันยาภัทร์ ขำศิริ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 22/07/2019 ไม่ระบุ
214 นางสาว สิรินันท์ คำมูล กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นักบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
215 นาย อิทธิวัฒน์ จันชัยชิต บริหารธุรกิจและการบัญชี นักกิจการนักศึกษา 22/07/2019 ไม่ระบุ
216 นางสาว อรทัย ลุลงยศ กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/07/2019 ไม่ระบุ
217 นางสาว ฐานิตย์ อริยะกอง สัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
218 นางสาว จินต์จุฑา สามหาดไทย คฦณะสัตวแพทย์ พนักงานการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
219 นาง ประครอง ปัญโย สำนักหอสมุด นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
220 นาง ดารารัตน์ อุ่นคำ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/07/2019 ไม่ระบุ
221 นาง สุดาวดี ชัยเดชทยากุล สำนักหอสมุด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 22/07/2019 ไม่ระบุ
222 นางสาว พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์ สำนักเทคโนโลยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
223 นาย ชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
224 นางสาว วัชรินทร์ แพงศรี บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/07/2019 ไม่ระบุ
225 นาย วีระ สุภารักษ์ คณะสัตวแพยทศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
226 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
227 นางสาว กนกรัตน์ เพชรประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/07/2019 ไม่ระบุ
228 นางสาว กรกนก ตระหง่าน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/07/2019 ไม่ระบุ
229 นาง สุธีรา ประดับวงษ์ ศูนย์ตะวันฉาย พยาบาล 22/07/2019 ไม่ระบุ
230 นาย กรกต ศิริพัฒน์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่างเทคนิค 22/07/2019 ไม่ระบุ
231 นาง อมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/07/2019 ไม่ระบุ
232 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 22/07/2019 ไม่ระบุ
233 นาง วนิดา แก่นอากาศ สำนักหอสมุด รองศาสตราจารย์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
234 นาย อดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ นิติศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 22/07/2019 ไม่ระบุ
235 นาย ชัยวุฒิ ฆารสินธุ์ ทันตแพทยศาสตร์ มข. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 22/07/2019 ไม่ระบุ
236 นาง กังสดาล ภูสิงหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 22/07/2019 ไม่ระบุ
237 นาย อนัน เค้าสิม เศรษฐศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
238 นาง ยุวดี อุปนันท์ ทันตแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/07/2019 ไม่ระบุ
239 นาย วิชาญ ธรรมวิรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 22/07/2019 ไม่ระบุ
240 นาย เศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักสารสนเทศ 22/07/2019 ไม่ระบุ
241 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เกษตรศาสตร์ นักสารสนเทศ 22/07/2019 ไม่ระบุ
242 นาง มณฑาทิพย์ ภูสิงหา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 22/07/2019 ไม่ระบุ
243 นาย ฉลองรัฐ แสงดาว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/07/2019 ไม่ระบุ
244 นางสาว จิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล สำนักหอสมุด นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
245 นาย ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
246 นาย ฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
247 นาย ปิยนัฐ ดวงจำปา วิทยาศาสตร์ นักสารสนเทศ 22/07/2019 ไม่ระบุ
248 นางสาว จรูญลักษณ์ สุพร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
249 นาย พิบูรณ์ เหง้าณี หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
250 นาย ศุภวิชญ์ หมอกมืด ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
251 นางสาว คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 22/07/2019 ไม่ระบุ
252 นางสาว จุรีรัตน์ ชัยศรี สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 22/07/2019 ไม่ระบุ
253 นางสาว มัลลิกา แก้วเกิด กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
254 นางสาว นภัสสร มงคลกุล กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
255 นาย ธนะสิทธิ์ จาตุศรีสมบูรณ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 22/07/2019 ไม่ระบุ
256 นาง อุไร คำสวาท คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 22/07/2019 ไม่ระบุ
257 นางสาว สุนิศา ทองอุทุม คณะทันตแพทยศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ 22/07/2019 ไม่ระบุ
258 Professor Andrew Nuxoll Computer Engineering Professor 22/07/2019 ไม่ระบุ