รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม เขียนตำราอย่างไรให้มีคุณภาพ
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้ เข้าใจ และมีแนวทางในการเขียนตำราอย่างมีคุณภาพ มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สถานที่ดำเนินงาน

          ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 100 คน

1. อาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา                      จำนวน     40   คน 
2. อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                    จำนวน      60   คน

วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณนภัทร ปราบมีชัย                    สำนักพิมพ์  Short note 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กำหนดการอบรม เรื่อง เขียนตำราอย่างไรให้มีคุณภาพ
วันที่  19  กันยายน 2562   เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สิริคุณากร 3  อาคารสิริคุณากร ชั้น 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 08.30-09.00 น.       

ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.20 น.

การบรรยาย เรื่อง หลักการและเทคนิคการเขียนที่ดี
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล 
       คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 10.20-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.30-11.45 น.

การบรรยาย เรื่อง การจัดเตรียมรูปเล่ม (format) และการจัดพิมพ์
โดย  คุณนภัทร ปราบมีชัย
       จาก สำนักพิมพ์ Short Note 

เวลา 11.45-12.00 น.

ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล
       คุณนภัทร ปราบมีชัย

รายชื่ออาจารย์ที่สมัครนอกระบบ

1. ผศ.นพดล ตั้งสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
3.รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร  คณะแพทยศาสตร์
4.ผศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

 

                             

                                 

สถานที่จัดอบรม อาคารสิริคุณากร
ชั้น 2
ห้อง สิริคุณากร 3
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 13/08/2019 14:00:00
ปิดรับสมคร 18/09/2019 14:00:00
เริ่มการอบรม 19/09/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 19/09/2019 12:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 96
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย สมชาย สุริยะไกร เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 14/08/2019 เข้าอบรม
2 นาง วรารัตน์ สงฆ์แป้น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/08/2019 เข้าอบรม
3 นาง อังคณา คลังทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/08/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว สุวดี โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 15/08/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 18/08/2019 เข้าอบรม
6 นาง นิศาชล บุบผา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 19/08/2019 เข้าอบรม
7 นาย สุพจน์ คำสะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักวิชาการเวชสถิติ 19/08/2019 เข้าอบรม
8 นางสาว ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ พยาบาล อาจารย์ 20/08/2019 เข้าอบรม
9 นาง อภิพร ถิ่นคำรพ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/08/2019 เข้าอบรม
10 นาย กวินทร์ ถิ่นคำรพ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 21/08/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/08/2019 เข้าอบรม
12 นางสาว อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
13 นางสาว มัลลิกา จันทรังษี วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
14 นาย ภาณุพล หงษ์ภักดี เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว ศิริลักษณ์ ใจซื่อ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
16 นางสาว ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว อภิรดี วงศ์ศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
18 นางสาว นวรัตน์ เอกก้านตรง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
19 นาง นฤมล เจริญศิริพรกุล คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
20 นาย ฤทธิรงค์ จังโกฏิ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
21 นางสาว รจนา เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
22 นาง หลิงหลิง สาลัง แพทย์ศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
23 นางสาว กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
24 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
25 นาง ณิชาภัตร พุฒิคามิน คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
26 นาง ชนัญญา จิระพรกุล สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
27 นาย สุชาติ วัฒนชัย สัตวแพทยศาสตรผ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
28 นาง สุวรรณี วิษณุโยธิน แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
29 นางสาว นพนันท์ ชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
30 นางสาว ดลฤดี หอมดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
31 นาง นงค์นิตย์ จันทร์จรัส บริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
32 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
33 นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง เทคโนโลยี อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
34 นาย ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 ไม่เข้าอบรม
35 นางสาว นวพร เตชาทวีวรรณ แพทยศาสตร์ มข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
36 นาย สุรชัย จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
37 นาย วรฉัตร เลิศอิทธิพร คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
38 นางสาว ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
39 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
40 นาย ธนิสร์ ปทุมานนท์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
41 นาย เจ้าทรัพย์ บุญมาก วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
42 นางสาว ชนกพร เผ่าศิริ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
43 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 ไม่เข้าอบรม
44 นาง เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
45 นาง วิไลวรรณ เที่ยงตรง คณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
46 นางสาว จุมาพร โสหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
47 นาย พิรัสม์ คุณกิตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
48 นาย วิชัย เสริมผล เทคโนโลยี อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
49 นาง ชีวาพัฒน์ แซ่จึง วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
50 นาย ฉัตรชัย ปรีชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
51 นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
52 นางสาว สุภาภรณ์ พวงชมภู เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
53 นาง กานดา สายแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
54 นางสาว กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
55 นาย ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
56 นาง สุกัญญา เรืองสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
57 นางสาว จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 ไม่เข้าอบรม
58 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
59 นาย เจษฎา โสตถิปิณฑะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
60 นาย กิตติพงษ์ ลาลุน วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 ไม่เข้าอบรม
61 นางสาว ปวีณา พงษ์ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
62 นางสาว มัลลิกา สมพลกรัง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
63 นาง สุภาวดี ดาวดี เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
64 นางสาว พัชรา เผือกเทศ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
65 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 ไม่เข้าอบรม
66 นาง เยาวเรศ ชูลิขิต คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
67 นางสาว อรวรรณ มนทกานติรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
68 นางสาว วิชชุลดา เวชกูล บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
69 นางสาว ประกฤติยา ทักษิโณ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 22/08/2019 ไม่เข้าอบรม
70 นาง เนสินี ไชยเอีย แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
71 นางสาว อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/08/2019 เข้าอบรม
72 นางสาว วิยะดา ปัญจรัก คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
73 นาย นยทัต ตันมิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
74 นางสาว สุจิตรา กลิ่นศรีสุข วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
75 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
76 นาง กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
77 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
78 นาย พงศกร ยศแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
79 นางสาว จรรยา จิระประดิษฐา แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
80 นางสาว สุวดี เอื้ออรัญโชติ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/08/2019 เข้าอบรม
81 นาย สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/08/2019 เข้าอบรม
82 นางสาว ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ 24/08/2019 เข้าอบรม
83 นางสาว จารุณี ซามาตย์ ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/08/2019 ไม่เข้าอบรม
84 นาง วารุณี หวัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2019 เข้าอบรม
85 นางสาว สุชาอร แสงนิพันธ์กูล แพทยศาสตร์ แพทย์ 25/08/2019 เข้าอบรม
86 นาง ณิตชาธร ภาโนมัย สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/08/2019 เข้าอบรม
87 นางสาว ศรัญญา กัลย์จาฤก วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 29/08/2019 เข้าอบรม
88 นาย ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/09/2019 เข้าอบรม
89 นางสาว สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/09/2019 ไม่เข้าอบรม
90 นางสาว ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/09/2019 เข้าอบรม
91 นางสาว อรทัย สืบกินร คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 16/09/2019 เข้าอบรม
92 นางสาว วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/09/2019 เข้าอบรม
93 นาย ศุภชัย สมเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 16/09/2019 ไม่เข้าอบรม
94 นาง กุลยา พัฒนากูล วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/09/2019 เข้าอบรม
95 นางสาว อรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 16/09/2019 ไม่เข้าอบรม
96 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 18/09/2019 เข้าอบรม
97 นางสาว ยุพรัตน์ หลิมมงคล สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม
98 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม
99 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม
100 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม
101 นาง ไปรยา เฉยไสย วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม
102 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม
103 นาง จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม
104 นาง นันทยา อุดมพาณิชย์ แพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/09/2019 เข้าอบรม