รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม KKU Digital Ignite Day บรรยายพิเศษเรื่อง Digital Organization
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

โครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร
(KKU Digital Transformation Academy & Contest)

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์       ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุทธ์                    กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย                  มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

2. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการบริการ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากมาย ทั้งด้านการเรียนการสอนในสถานการศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการทำงาน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน (แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566) ซึ่งทำให้การจัดการองค์กรและการให้บริการจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานและกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในยุคดิจิทัล

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วง ปี พ.ศ. 2562-2566 ด้าน People : ดำเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) (แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566)

ด้วยเหตุผลข้างต้น ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร (KKU Digital Transformation Academy & Contest)เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และมีเวทีนำเสนอผลงาน แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานส่วนบุคคลและภารกิจของหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
3.2   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน
3.3   เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

 4. ประโยชน์ที่จะได้รับ

4.1   มีระบบงานและกระบวนการทำงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานในการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลต้นแบบ
4.2   ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้ ได้แนวทางในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
4.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาระบบงานและการบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

5. กิจกรรม  วัน เวลา และสถานที่    โครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร : KKU Digital Ignite Day

5.1  บรรยายพิเศษเรื่อง Digital Organization   วันที่  24  กันยายน  2562  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ 
      ***********************************************************************************************
      ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ลิงค์  http://bit.ly/KKUDigitalAcademyContest ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
      ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบวันที่ 17  ตุลาคม 2562 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://igad.kku.ac.th/home/kkudigital/
5.2 KKU Digital Academy & Workshop   วันที่ 24 ตุลาคม 2562  และส่งผลงานรอบสอง ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
      ประกาศผลการประกวดรอบสอง วันที่ 25 ธันวาคม  2562
5.3 การประกวดผลงาน  KKU Digital Contest รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 8 มกราคม 2563

 

                                                     กำหนดการกิจกรรม  KKU Digital Ignite Day

      วันที่ 24 กันยายน  2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 08.30 - 09.00 น. 

ลงทะเบียน

เวลา 09.00 - 11.00 น. 

บรรยายพิเศษ Digital Organization 

How to : Deigital Mindset, Digital Skill, Digital Ecology and Digital Process
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

เวลา 11.00 - 12.00 น. 

เปิดตัวโครงการ KKU Digital Tranformation Academy & Contest 
 * ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
 **การส่งผลงานเข้าประกวดและการจัดทำผลงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
 ***เกณฑ์การตัดสิน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี
สถานที่จัดอบรม อุทยานวิทยาศาสตร์
ชั้น 1
ห้อง อุทยานวิทยาศาสตร์
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 20/08/2019 09:00:00
ปิดรับสมคร 24/09/2019 12:00:00
เริ่มการอบรม 24/09/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 24/09/2019 12:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 200
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง สุภารัตน์ มูลศรี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20/08/2019 ไม่ระบุ
2 นางสาว สุปรียา ราชสีห์ กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด 20/08/2019 เข้าอบรม
3 นาย สัมฤทธิ์ มัสฉะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20/08/2019 เข้าอบรม
4 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 21/08/2019 เข้าอบรม
5 นาย เสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักสารสนเทศ 21/08/2019 เข้าอบรม
6 นาย อุดม โลมาอินทร์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 21/08/2019 เข้าอบรม
7 นาย พิบูรณ์ เหง้าณี หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 22/08/2019 เข้าอบรม
8 นาย สันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล พยาบาลศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/08/2019 เข้าอบรม
9 นาย ณัฐพงษ์ วัฒนบุตร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 28/08/2019 เข้าอบรม
10 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 02/09/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 03/09/2019 เข้าอบรม
12 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
13 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 03/09/2019 ไม่ระบุ
14 นางสาว วัชรินทร์ แพงศรี บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 04/09/2019 เข้าอบรม
15 นาย สิริพงศ์ ทับบุญ ทันตแพทยศาสตร์ นักสารสนเทศ 05/09/2019 ไม่ระบุ
16 นาย รังสฤษฎิ์ เวชสุวรรณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) นักวิชาการศึกษา (ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ) 08/09/2019 ไม่ระบุ
17 นาย วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ ทันตแพทยทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 10/09/2019 เข้าอบรม
18 นาย สุภาพ ไชยยา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักสารสนเทศ 10/09/2019 เข้าอบรม
19 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 10/09/2019 เข้าอบรม
20 นางสาว กิตติยา พ่อค้าช้าง งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 10/09/2019 เข้าอบรม
21 นางสาว นรมน แจ่มอ้น บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11/09/2019 เข้าอบรม
22 นางสาว พัชชิตา พลเชียงสา กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11/09/2019 ไม่ระบุ
23 นางสาว กรรณิการ์ สุจิตรปรเสริฐ กองบริหารงานกลาง พนักงานธุรการ 11/09/2019 ไม่ระบุ
24 นางสาว เอมอร คำศรี กองบริหารงานกลาง พนักงานธุรการ 11/09/2019 ไม่ระบุ
25 นาย ภาสพันธ์ จิโนทา กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 11/09/2019 เข้าอบรม
26 นาย ธโนดม ปิวรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11/09/2019 ไม่ระบุ
27 นางสาว สุจิตร ประสมพืช งานสารบรรณ กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11/09/2019 ไม่ระบุ
28 นาง ศศินันท์ กำขันตี คณะแพทย์ นักรังสีการแพทย์ 11/09/2019 เข้าอบรม
29 นางสาว ภาวิณี วิเศษศักดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย 11/09/2019 เข้าอบรม
30 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 12/09/2019 เข้าอบรม
31 นางสาว ศศิกาญจน์ ประสารฉ่ำ กองคลัง นักวิชาการศึกษา 12/09/2019 ไม่ระบุ
32 นาง สุพัฒตรา ศรีภักดี งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลชำนาญการ 12/09/2019 ไม่ระบุ
33 นาย ชุมพร พารา กองสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ 12/09/2019 เข้าอบรม
34 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพ 12/09/2019 เข้าอบรม
35 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 12/09/2019 เข้าอบรม
36 นาย จรัส จุ่นหัวโทน ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักวิทยาศาสตร์ 12/09/2019 เข้าอบรม
37 นางสาว นิชาภา แสนสุรินทร์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัตวแพทย์ 12/09/2019 เข้าอบรม
38 นาง ณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พนักงานธุรการ 12/09/2019 เข้าอบรม
39 นาย อิสระ นามสีฐาน ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง 12/09/2019 เข้าอบรม
40 นาง ชรินรัตน์ โมยะ คณะมนุษย​ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 12/09/2019 เข้าอบรม
41 นาย สาขิน ขาวไชยมหา กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี นักสารสนเทศ 13/09/2019 เข้าอบรม
42 นาง อรวรรณ แก่นเชียงสา วิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13/09/2019 เข้าอบรม
43 นาย อภิเชษฐ์ บุญจวง บัณฑิตวิทยาลัย นักสารสนเทศ 13/09/2019 เข้าอบรม
44 นางสาว ศรีรัตน์ สุวรรณาคม ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13/09/2019 ไม่ระบุ
45 นาย ฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13/09/2019 เข้าอบรม
46 นาย ปิยนัฐ ดวงจำปา วิทยาศาสตร์ นักสารสนเทศ 13/09/2019 เข้าอบรม
47 นาย อนุสรณ์ มั่นคง บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 13/09/2019 ไม่ระบุ
48 นางสาว สุรัชธาวี พระธานี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการพัสดุ 13/09/2019 ไม่ระบุ
49 นาย วสิษฐ์พล จิตละมุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13/09/2019 ไม่ระบุ
50 นาย กิตติศักดิ์ ยศธสาร แพทยศาสตร์ พนักงานผสมยา 13/09/2019 ไม่ระบุ
51 นาย มานะ กระแสโสม เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 13/09/2019 เข้าอบรม
52 นาง รัชฎาพร สุนทรภาส งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 14/09/2019 เข้าอบรม
53 นาย วีระชัย อุสูงเนิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักบริการการศึกษา 15/09/2019 ไม่ระบุ
54 นาย ประจวบ ชัยมณี คณะแพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 16/09/2019 เข้าอบรม
55 นาย สุพล บ่อคุ้ม เภสัชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 16/09/2019 เข้าอบรม
56 นาย สมโภชน์ ถิ่นปรุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 16/09/2019 เข้าอบรม
57 นาย มนตรี โคตะวี วิทยาเขตหนองคาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17/09/2019 เข้าอบรม
58 นาย ทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17/09/2019 เข้าอบรม
59 นาย จตุพล โพธิ์คำพก สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17/09/2019 เข้าอบรม
60 นาง อริสา สอนสุภี กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/09/2019 เข้าอบรม
61 นางสาว นลินี ยังสีนาถ กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/09/2019 เข้าอบรม
62 นาย อาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์ ศิลปกรรมศาสตร์ นักสารสนเทศ 17/09/2019 เข้าอบรม
63 นางสาว วิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 17/09/2019 เข้าอบรม
64 นางสาว วัลยา ภูงาม กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/09/2019 เข้าอบรม
65 นาง สถาพร นาวานุเคราะห์ กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/09/2019 ไม่ระบุ
66 นาย บริพัตร ทาสี กองสื่อสารองค์กร มข นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 17/09/2019 ไม่ระบุ
67 นาง จุฑารัตน์ คำหวาน กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/09/2019 เข้าอบรม
68 นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี กองการต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ 17/09/2019 เข้าอบรม
69 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 18/09/2019 เข้าอบรม
70 นางสาว นิติยา ชุ่มอภัย สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 18/09/2019 เข้าอบรม
71 นางสาว ยุพิน งามเนตร์ สถาบันภาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18/09/2019 เข้าอบรม
72 นาย ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/09/2019 เข้าอบรม
73 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 18/09/2019 เข้าอบรม
74 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 18/09/2019 ไม่ระบุ
75 นางสาว โชติกา คิดตะเสน คณะศิลปศาสตร์ พนักงานธุรการ 18/09/2019 เข้าอบรม
76 นางสาว ดลยา พลเสน ศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 18/09/2019 เข้าอบรม
77 นาย ราชัน ภูกาบเพ็ชร์ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/09/2019 เข้าอบรม
78 นางสาว วรรณิศา ชารีมุ้ย คณะศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/09/2019 เข้าอบรม
79 นาย ศุภชัย สมบัติหา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน 18/09/2019 เข้าอบรม
80 นาย ธัญญา ภักดี กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร 19/09/2019 ไม่ระบุ
81 นาย เจษฎาภรณ์ สมประสงค์ กองบริการหอพักนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/09/2019 เข้าอบรม
82 นาย ธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 19/09/2019 เข้าอบรม
83 นางสาว​ เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์​ 19/09/2019 เข้าอบรม
84 นาย เตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19/09/2019 ไม่ระบุ
85 นางสาว สุรนุช สัพโส สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19/09/2019 เข้าอบรม
86 นางสาว นภัสวรินทร์ พุ่มพฤกษ์ กองทุนวันศรีนครินทร์ / คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/09/2019 ไม่ระบุ
87 นาย ณัฐพงษ์ เพชรดีทน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 19/09/2019 เข้าอบรม
88 นางสาว พัชนี สมพงษ์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19/09/2019 เข้าอบรม
89 นางสาว แพรวตา บุตรไส กองทรัพยากรบุคคล บุคลากร 19/09/2019 ไม่ระบุ
90 นางสาว รุจิราลัย อุ่นจันที กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19/09/2019 เข้าอบรม
91 นาง ณิชาพัฒน์ มั่นคง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 19/09/2019 เข้าอบรม
92 นางสาว ลลิดา วงษ์บุตร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 19/09/2019 ไม่ระบุ
93 นาง นวรัตน์ เงาะสนาม คณะศึกษาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 20/09/2019 ไม่ระบุ
94 นาย นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 20/09/2019 เข้าอบรม
95 นาง นฤมล น้อยนรินทร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 20/09/2019 เข้าอบรม
96 นาง ละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 20/09/2019 เข้าอบรม
97 นางสาว กรกนก ตระหง่าน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20/09/2019 ไม่ระบุ
98 นางสาว วนิดา สุขโข ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 20/09/2019 เข้าอบรม
99 นางสาว ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 20/09/2019 เข้าอบรม
100 นาย สาคร แสงชมภู คณะเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 20/09/2019 เข้าอบรม
101 นาง ปิยนุช โลมาอินทร์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 20/09/2019 ไม่ระบุ
102 นาย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดี 20/09/2019 ไม่ระบุ
103 นาย อดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ นิติศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 20/09/2019 เข้าอบรม
104 นางสาว พรรณสุภา พันธ์ชูจิตร สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิชาการศึกษา 20/09/2019 เข้าอบรม
105 นาง จารุ ธีระสาร งานพัสดุ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 20/09/2019 ไม่ระบุ
106 นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20/09/2019 เข้าอบรม
107 นางสาว ผ่องพรรณ แสงสุวรรณ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20/09/2019 เข้าอบรม
108 นางสาว สุรัดดา สายสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20/09/2019 เข้าอบรม
109 นาย เอกชัย คนคิด คณะเกษตรศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21/09/2019 ไม่ระบุ
110 นางสาว ศิตธีรา สโมสร บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 22/09/2019 เข้าอบรม
111 นาง วิลัยวัลย์ เรืองธรรม กองบริหารงานกลาง พนักงานธุรการ 23/09/2019 เข้าอบรม
112 นาง สุจิรา ผิวบาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 23/09/2019 เข้าอบรม
113 นาง ฉัตตุพร จันทิพย์ กองบริหารงานกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23/09/2019 เข้าอบรม
114 นาง ประภาพร ผิวพันคำ กองทรัพยากรบุคคล​ สนง.อธิการบดี บุคลากร 23/09/2019 ไม่ระบุ
115 นางสาว จรูญลักษณ์ สุพร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23/09/2019 เข้าอบรม
116 นาย วันชาติ ภูมี สำนักหอสมุด นักจดหมายเหตุ 23/09/2019 เข้าอบรม
117 นางสาว กฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 23/09/2019 เข้าอบรม
118 นางสาว ไพรินทร์ เมืองสนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 23/09/2019 ไม่ระบุ
119 นาง วารุณี อินทวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 23/09/2019 ไม่ระบุ
120 นาย ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ศูนย์วัฒนธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 23/09/2019 เข้าอบรม
121 นางสาว พิมพ์ใจ กอแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เเละวิศวกรรมศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 23/09/2019 เข้าอบรม
122 นาย ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 23/09/2019 เข้าอบรม
123 นางสาว กิตติยา สุทธิประภา สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 23/09/2019 เข้าอบรม
124 นาย เจตนา วีระกุล คณะเภสัชศาสตร์ นักวิทยาศ่าสตร์ 23/09/2019 เข้าอบรม
125 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด นักจดหมายเหตุ 23/09/2019 เข้าอบรม
126 นาย วีระชาติ สุริยะเสน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นักบัญชี 23/09/2019 ไม่ระบุ
127 นางสาว วราภรณ์ พนมศิริ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 23/09/2019 เข้าอบรม
128 นาย ธีระเดช ธนะภวา คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23/09/2019 เข้าอบรม
129 นาง ประนอม แสงโชติ วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23/09/2019 เข้าอบรม
130 นาย เฉลิมพันธ์ ศิระบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 23/09/2019 เข้าอบรม
131 นาย เอกพล แถลงธรรม ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่างเทคนิค 23/09/2019 เข้าอบรม
132 นาง ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23/09/2019 เข้าอบรม
133 นาย พงษ์เทพ พระคุณ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 23/09/2019 เข้าอบรม
134 นางสาว วิจิตรา ขจร คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23/09/2019 เข้าอบรม
135 นาย สุธน เจริญศิริ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23/09/2019 เข้าอบรม
136 นาย อนุพันธ์ พันธ์อมร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักสารสนเทศ 23/09/2019 เข้าอบรม
137 นาย วณัช พาดี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 23/09/2019 เข้าอบรม
138 นาย เฉลิมพล แสงแก้ว กองการกีฬา นักวิชาการศึกษา 23/09/2019 เข้าอบรม
139 นาย กฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/09/2019 ไม่ระบุ