รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การผลิตสื่อและใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ยุคดิจิทัล (Digital native) ส่งผลให้เด็กยุคนี้มีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปเป็นการเรียนรู้ เฉพาะบุคคล (Personal life learning) ที่เป็นการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของตนเองมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ดังนั้น จึงต้องไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการด้วยซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน และกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น 
บุคลากรสายสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ มีส่วนในการช่วยอาจารย์เป็นอย่างมากในการผลิต Video Content จึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการในการนำเสนอ Content อย่างไรให้ผู้เรียนอยากเรียน ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นให้เกิดสังคมแห่ง การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom และการใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำ Social Media ประชาสัมพันธ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้าง Content เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้าง Video Content ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ลักษณะกิจกรรม
การบรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

วัน  เวลา  สถานที่
วันที่ 12 กันยายน  2562  
ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7

วิทยากร
คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิโซไซตี้ จำกัด อดีตผู้จัดการสมาคมผู้ประการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 คน

**ผู้เข้าร่วมอบรมนำ Notebook มาด้วยเพื่อทำ Workshop

กำหนดการอบรม
เรื่อง  การผลิตสื่อและใช้เครื่องมือออนไลน์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ
วันที่ 12 กันยายน 2562
ณ ห้อง Smart Classroom  ศูนย์นวัตกรรมการเรียการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7

วันที่  12  กันยายน  2562

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.15 น.     

ลงทะเบียน

 

09.15-10.30 น.

การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์              

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ)

คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์                

12.00-13.00 น.                 

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (ต่อ)

คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์

 

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 02/09/2019 09:00:00
ปิดรับสมคร 11/09/2019 16:00:00
เริ่มการอบรม 12/09/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 12/09/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 60
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย วิญญ์ สาสุนันท์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 02/09/2019 เข้าอบรม
2 นาย อดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ นิติศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 02/09/2019 เข้าอบรม
3 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 02/09/2019 เข้าอบรม
4 นาย ธนันชนัย อุ่นสิม คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02/09/2019 เข้าอบรม
5 นาย เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 02/09/2019 ไม่ระบุ
6 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 02/09/2019 เข้าอบรม
7 นาย ธงชัย การจุนสี ทันตแพทยศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 02/09/2019 ไม่ระบุ
8 นางสาว นิติยา ชุ่มอภัย สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 02/09/2019 เข้าอบรม
9 นาง ดวงฤดี จังตระกูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเทคนิคการแพทย์ 02/09/2019 เข้าอบรม
10 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/09/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว ศิตธีรา สโมสร บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 02/09/2019 เข้าอบรม
12 นาย โกเมธ ดวงอัน คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 02/09/2019 ไม่ระบุ
13 นาง ประทุมมา ทาแดง ทัตอพทยศาตร์ นักประชาสัมพันธ์ 02/09/2019 เข้าอบรม
14 นางสาว ศจี สัตยุตม์ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ (วิศรุต พรมมาลุน ตัวแทน) รองศาสตราจารย์ 02/09/2019 ไม่ระบุ
15 นางสาว ศจี สัตยุตม์ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ (มัณฑนา ขาวพิมาย ตัวแทน) รองศาสตราจารย์ 02/09/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว วิมล สุขพลำ เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ 02/09/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว กรชวัล ชายผา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 03/09/2019 เข้าอบรม
18 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 03/09/2019 เข้าอบรม
19 นางสาว ปริณดา นามโคกสี โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 03/09/2019 เข้าอบรม
20 นาย จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
21 นาย วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ ทันตแพทยทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 03/09/2019 เข้าอบรม
22 นาย สุภาพ ไชยยา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักสารสนเทศ 03/09/2019 เข้าอบรม
23 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 03/09/2019 เข้าอบรม
24 นาง ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ แพทยศศาสตร์ พยาบาล 03/09/2019 เข้าอบรม
25 นางสาว ณัฐกานต์ อดทน อุทยานวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
26 นาย ตระกูลชาย วงษ์ภักดี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 03/09/2019 เข้าอบรม
27 นาย สาธิต มั่งคั่ง ทันตแพทยศาสตร์ มข. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/09/2019 เข้าอบรม
28 นางสาว มัลลิกา วัฒนะ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 03/09/2019 เข้าอบรม
29 นาย สุรพงษ์ กิ่งแก้ว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นักประชาสัมพันธ์ 03/09/2019 เข้าอบรม
30 นางสาว ปวิชญา มุ่งงาม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 03/09/2019 เข้าอบรม
31 นางสาว ดวงกมล ชามนตรี ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สถาปนิกฯ 03/09/2019 เข้าอบรม
32 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 03/09/2019 ไม่ระบุ
33 นางสาว โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ แพทย์ อาจารย์ 03/09/2019 เข้าอบรม
34 นางสาว อรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
35 นางสาว นุชนาฏ จันทิหล้า ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 03/09/2019 เข้าอบรม
36 นาย ภราดร สอนพิละ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเภสัชศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 03/09/2019 เข้าอบรม
37 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/09/2019 เข้าอบรม
38 นาย ธเนศ เงาะเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/09/2019 ไม่ระบุ
39 นาย ไกรรัฐ มันหาท้าว สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 03/09/2019 เข้าอบรม
40 นางสาว ศิริวารินทร์ วานมนตรี กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 03/09/2019 ไม่ระบุ
41 นาย คณินท์ อุชชิน กองทรัพยากรบุคคล นักสารสนเทศ 04/09/2019 เข้าอบรม
42 นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ กองทรัพยากรบุคคล บุคลากร 04/09/2019 เข้าอบรม
43 นาย พชร โนนทิง นิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 04/09/2019 ไม่ระบุ
44 นาง พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 04/09/2019 เข้าอบรม
45 นาง อภิพร ถิ่นคำรพ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/09/2019 เข้าอบรม
46 นาย วรัญญู ดอนเหนือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 04/09/2019 เข้าอบรม
47 นาง หญิง โพธิสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 04/09/2019 เข้าอบรม
48 นางสาว กรรณภัสส์ สิริเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิชาการช่างศิลป์ 04/09/2019 เข้าอบรม
49 นาย กวินทร์ ถิ่นคำรพ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 04/09/2019 เข้าอบรม
50 นางสาว กิ่งกาญจน์ สาระชู สัตวแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 04/09/2019 ไม่ระบุ
51 นาย สิริพงศ์ ทับบุญ ทันตแพทยศาสตร์ นักสารสนเทศ 05/09/2019 เข้าอบรม
52 นางสาว สุนันทา มัครมย์ นิติศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 05/09/2019 เข้าอบรม
53 นาย พิบูรณ์ เหง้าณี หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 05/09/2019 ไม่ระบุ
54 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 05/09/2019 ไม่ระบุ
55 นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ กองสื่อสารองค์กร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 05/09/2019 ไม่ระบุ
56 นาย ณัฐพงศ์ ใจทาน ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานขาย 05/09/2019 เข้าอบรม
57 นางสาว จำนงจิต ชมภูวิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการศึกษา 05/09/2019 เข้าอบรม
58 นาย ไพศาล เอกวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร๋ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 06/09/2019 ไม่ระบุ
59 นางสาว ปุณณภา วีระพัฒนพรรณ กองทรัพยากรบุคคล บุคลากร 06/09/2019 เข้าอบรม
60 นาย โฆษิต จำรัสลาภ KKUIC นักสารสนเทศ 06/09/2019 เข้าอบรม
61 นางสาว วนิดา นามบ้านเหล่า สัตว์ทดลอง ผู้ช่วยวิจัย 12/09/2019 เข้าอบรม