รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม พีอาร์อย่างไร ให้โดนใจผู้รับ
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ยุคดิจิทัล (Digital native) ส่งผลให้เด็กยุคนี้มีวิธีการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนไปเป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personal life learning) ที่เป็นการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของตนเอง มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ดังนั้น จึงต้องไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วย  ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน และกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น 
บุคลากรสายสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันต้องทำอย่างไรให้ข่าวสารของหน่วยงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยการใช้ Social Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำ Social Media มาใช้ประชาสัมพันธ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้าง Content เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์งานหรือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ลักษณะกิจกรรม
การบรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

วัน  เวลา  สถานที่
วันที่ 13 กันยายน  2562
ณ ห้อง Smart Classroom อาคารศูนย์สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7

วิทยากร
คุณทศพร โขมพัตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรอาวุโส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

**ผู้เข้าร่วมอบรมนำ Notebook มาด้วยเพื่อทำ Workshop

กำหนดการอบรม
เรื่อง  พีอาร์อย่างไร ให้โดนใจผู้รับ
วันที่ 13 กันยายน  2562
ณ ห้อง
Smart Classroom  ศูนย์นวัตกรรมการเรียการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 7

วันที่ 13 กันยายน  2562

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.15 น.

ลงทะเบียน

 

09.15-10.30 น.

จัดทำคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

คุณทศพร โขมพัตร

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

จัดทำคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ)

คุณทศพร โขมพัตร

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

Workshop การจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ

คุณทศพร โขมพัตร

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

Workshop การจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ (ต่อ)

คุณทศพร โขมพัตร

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 02/09/2019 09:00:00
ปิดรับสมคร 12/09/2019 16:00:00
เริ่มการอบรม 13/09/2019 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 13/09/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ชุมพร พารา กองสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ 02/09/2019 เข้าอบรม
2 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 02/09/2019 เข้าอบรม
3 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 02/09/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว นิติยา ชุ่มอภัย สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 02/09/2019 เข้าอบรม
5 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/09/2019 ไม่ระบุ
6 นางสาว ศิตธีรา สโมสร บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 02/09/2019 เข้าอบรม
7 นาง ประทุมมา ทาแดง ทัตอพทยศาตร์ นักประชาสัมพันธ์ 02/09/2019 เข้าอบรม
8 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 02/09/2019 เข้าอบรม
9 นาง เบญจมาภรณ์ มามุข กองสื่อสารองค์กร พนักงานฝ่ายรายการ 02/09/2019 เข้าอบรม
10 นางสาว กรชวัล ชายผา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 03/09/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 03/09/2019 ไม่ระบุ
12 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 03/09/2019 เข้าอบรม
13 นาย สุภาพ ไชยยา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักสารสนเทศ 03/09/2019 เข้าอบรม
14 นาย จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
15 นาย ธนันชนัย อุ่นสิม คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 03/09/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว ณัฐกานต์ อดทน อุทยานวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 03/09/2019 เข้าอบรม
17 นาง ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ แพทยศศาสตร์ พยาบาล 03/09/2019 เข้าอบรม
18 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 03/09/2019 เข้าอบรม
19 นาง ประนอม แสงโชติ วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 03/09/2019 เข้าอบรม
20 นาย สุรพงษ์ กิ่งแก้ว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นักประชาสัมพันธ์ 03/09/2019 เข้าอบรม
21 นางสาว ปวิชญา มุ่งงาม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 03/09/2019 เข้าอบรม
22 นางสาว ดวงกมล ชามนตรี ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สถาปนิกฯ 03/09/2019 เข้าอบรม
23 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 03/09/2019 ไม่ระบุ
24 นาย สุขทวี คลังตระกูล วิทยาศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
25 นาย ภราดร สอนพิละ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเภสัชศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
26 นาย ธเนศ เงาะเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/09/2019 ไม่ระบุ
27 นางสาว อรพรรณ สุวรรณวิจิตร อุทยานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการออกแบบ 03/09/2019 เข้าอบรม
28 นางสาว ศจี สัตยุตม์ กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ (มัณฑนา ขาวพิมาย ตัวแทน) รองศาสตราจารย์ 03/09/2019 ไม่ระบุ
29 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 03/09/2019 ไม่ระบุ
30 นาย พชร โนนทิง นิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 04/09/2019 ไม่ระบุ
31 นาย สาธิต มั่งคั่ง ทันตแพทยศาสตร์ มข. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 04/09/2019 เข้าอบรม
32 นาง หญิง โพธิสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 04/09/2019 เข้าอบรม
33 นาย วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ ทันตแพทยทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 04/09/2019 เข้าอบรม
34 นาง ประภาพร ผิวพันคำ กองทรัพยากรบุคคล​ สนง.อธิการบดี บุคลากร 04/09/2019 ไม่ระบุ
35 นางสาว สุนันทา มัครมย์ นิติศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 04/09/2019 ไม่ระบุ
36 นาย ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ศูนย์วัฒนธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 04/09/2019 เข้าอบรม
37 นาย สิริพงศ์ ทับบุญ ทันตแพทยศาสตร์ นักสารสนเทศ 05/09/2019 เข้าอบรม
38 นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ กองสื่อสารองค์กร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 05/09/2019 ไม่ระบุ
39 นาย ณัฐพงศ์ ใจทาน ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานขาย 05/09/2019 เข้าอบรม
40 นาย ไพศาล เอกวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร๋ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 06/09/2019 ไม่ระบุ
41 นาย รังสฤษฎิ์ เวชสุวรรณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) นักวิชาการศึกษา (ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ) 08/09/2019 ไม่ระบุ
42 นาย อัฐพล อัฐนาค สถาบันภาษา อาจารย์ 08/09/2019 ไม่ระบุ
43 นาง ศุภลักษณ์ สีคำบ่อ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นักประชาสัมพันธ์ 09/09/2019 เข้าอบรม
44 นางสาว เบญจวรรณ ชุมชาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/09/2019 ไม่ระบุ
45 นางสาว จิตรลัดดา แสนตา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 09/09/2019 เข้าอบรม
46 นางสาว ดวงฤดี แก้ววิศิษฏ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 09/09/2019 เข้าอบรม
47 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 10/09/2019 เข้าอบรม
48 นางสาว กิตติยา พ่อค้าช้าง งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 10/09/2019 ไม่ระบุ
49 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 10/09/2019 ไม่ระบุ
50 นางสาว เต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 10/09/2019 เข้าอบรม
51 นางสาว นุชนาฏ จันทิหล้า ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 13/09/2019 เข้าอบรม
52 นางสาว ลักขณา​ บุตรอุดม​ วิทยาลัย​นานาชาติ​ นักกิจการนักศึกษา​ 13/09/2019 เข้าอบรม
53 นาย อนัน เค้าสิม เศรษฐศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13/09/2019 เข้าอบรม
54 นาย วีระชัย อุสูงเนิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักบริการการศึกษา 18/09/2019 เข้าอบรม
55 นาง วัชรา น้อยชมภู กองสื่อสารองค์กร มข. นักประชาสัมพันธ์ 18/09/2019 เข้าอบรม
56 นาย เฉลิมพันธ์ ศิระบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 18/09/2019 เข้าอบรม
57 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 18/09/2019 เข้าอบรม