รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม KKU-MIcrosoft Roadshow - Seminar for Executive, Educator & IT Staff
กลุ่ม ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

โดยวิทยากรจาก Microsoft Thailand และ partners

8:30 - 9:00Registration
9:00 - 9:30Future Skills Ready for 21st Century
9:30 - 10:30New Learning and Teaching Experiences in the Digital Age
10:30 - 10:45Break
10:45 - 11:30Digital Transformation for Excellent Student Experiences
11:30 - 12:15Modern Devices Transforming Digital Education
12:15 - 13:30Lunch
13:30 - 14:30

Workshop 1 : Office 365 for Working and Learning
- Word, Excel, PowerPoint Updates
- OneDrive and Teams for Collaborative Learning

14:30 - 14:45Break
14:45 - 15:45Workshop 2 : Business Analytic that deliver insight – Microsoft Power BI
15:45 - 16:00Closing
สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 17/10/2019 08:00:00
ปิดรับสมคร 25/10/2019 16:00:00
เริ่มการอบรม 25/10/2019 08:30:00
สิ้นสุดการอบรม 25/10/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 200
มีการสำรองที่นั่ง 50
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
2 นาง ณิชาพัฒน์ มั่นคง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
3 นางสาว วนิดา สุขโข ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
4 นาย จิตรกร สิริวัฒนากุล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการช่างศิลป์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
5 นาย สันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล พยาบาลศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17/10/2019 ไม่ระบุ
6 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 17/10/2019 ไม่ระบุ
7 นาย พิบูรณ์ เหง้าณี หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
8 นางสาว สุรัดดา สายสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/10/2019 ไม่ระบุ
9 นาย เจษฎาภรณ์ สมประสงค์ กองบริการหอพักนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/10/2019 ไม่ระบุ
10 Miss Chutima Virochsaengaroon International College Lecturer 17/10/2019 ไม่ระบุ
11 นาง นฤมล น้อยนรินทร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
12 นาย ไพฑูรย์ ภูกองชนะ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
13 นางสาว ไพรินทร์ เมืองสนาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
14 นางสาว จารุนันท์ สมบูรณ์ แพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 17/10/2019 ไม่ระบุ
15 นาย สุริยานนท์ พลสิม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
16 นาย สุภาพ ไชยยา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักสารสนเทศ 17/10/2019 ไม่ระบุ
17 นาย วัชรพงศ์ ใจเดียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
18 นางสาว สุนิสา อ่อนตา สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
19 นาย ธัชพงศ์ กตัญญูกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
20 นางสาว ศศิกาญจน์ ประสารฉ่ำ กองคลัง นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
21 นางสาว ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 17/10/2019 ไม่ระบุ
22 นางสาว ภาวิณี วิเศษศักดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย 17/10/2019 ไม่ระบุ
23 นางสาว วราภรณ์ พนมศิริ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
24 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
25 นางสาว จีรภา สิมะจารึก สำนักหอสมุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17/10/2019 ไม่ระบุ
26 นาย เกียรติศักดิ์ เกวใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
27 นางสาว เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 17/10/2019 ไม่ระบุ
28 นาย คณินท์ อุชชิน กองทรัพยากรบุคคล นักสารสนเทศ 17/10/2019 ไม่ระบุ
29 นาย อดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ นิติศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
30 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 18/10/2019 ไม่ระบุ
31 นางสาว ธารารัตน์ ภูศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 18/10/2019 ไม่ระบุ
32 นาย นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 18/10/2019 ไม่ระบุ
33 นางสาว อรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 18/10/2019 ไม่ระบุ
34 นาย รวิภาส ภูแสง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่ 18/10/2019 ไม่ระบุ
35 นางสาว ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 18/10/2019 ไม่ระบุ
36 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 18/10/2019 ไม่ระบุ
37 นาย ยสินทร ยูงกระสันต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ นักสารสนเทศ 18/10/2019 ไม่ระบุ
38 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพ 18/10/2019 ไม่ระบุ
39 นาง จารุณี สรกฤช พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 18/10/2019 ไม่ระบุ
40 นางสาว นภัทร นามสีฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18/10/2019 ไม่ระบุ
41 นาย กิตตินันท์ ล่ามแขก คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18/10/2019 ไม่ระบุ
42 นางสาว รุ้งอรุณ น้อยเมืองคุณ คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/10/2019 ไม่ระบุ
43 นาง สุพัตรา สุวรรณประเทศ คณะพยาวบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/10/2019 ไม่ระบุ
44 นาย อุดม โลมาอินทร์ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 18/10/2019 ไม่ระบุ
45 นาย อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 18/10/2019 ไม่ระบุ
46 นางสาว ปราณี เหมือนสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ชำนาญการพิเศษ 18/10/2019 ไม่ระบุ
47 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 18/10/2019 ไม่ระบุ
48 นาย ธัญญา ภักดี กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร 18/10/2019 ไม่ระบุ
49 นางสาว กฤศญา สุวรรณจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 18/10/2019 ไม่ระบุ
50 นาย จิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ วิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18/10/2019 ไม่ระบุ
51 นาง สุคนธ์ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 18/10/2019 ไม่ระบุ
52 นางสาว วิไลวรรณ ธนะกิตติภูมิ ศูนย์บริการสู่ชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/10/2019 ไม่ระบุ
53 นาง ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ แพทยศศาสตร์ พยาบาล 18/10/2019 ไม่ระบุ
54 นางสาว ผ่องพรรณ แสงสุวรรณ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/10/2019 ไม่ระบุ
55 นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/10/2019 ไม่ระบุ
56 นาย สาคร แสงชมภู คณะเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
57 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานอาชีวอนามัยฯ นักอาชีวอนามัย 21/10/2019 ไม่ระบุ
58 นาย คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจารย์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
59 นางสาว ลลิดา วงษ์บุตร วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
60 นางสาว นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
61 นางสาว พรณิสา วัฒนศิริ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21/10/2019 ไม่ระบุ
62 นางสาว จุฑารัตน์ มูลเทพ คณะนิติศาสตร์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 21/10/2019 ไม่ระบุ
63 นาง ณัฏฐากุลยา คำภูมี คณะนิติศาสตร์ พนักงานบริหารจัดการทั่วไป 21/10/2019 ไม่ระบุ
64 นางสาว ทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 21/10/2019 ไม่ระบุ
65 นาย อนุพันธ์ พันธ์อมร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักสารสนเทศ 21/10/2019 ไม่ระบุ
66 นางสาว พักตร์วิไล ศรีแสง พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
67 นาง รัศมี ประสงค์แสงทอง พยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21/10/2019 ไม่ระบุ
68 นาย อนุวัฒน์ กิจโกศล สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21/10/2019 ไม่ระบุ
69 นาย ธานินทร์ หนองแก โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานช่างพิมพ์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
70 นาง มัลลิกา อนิวรรตเมธี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานผลิตแม่พิมพ์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
71 นาย ปราโมทย์ เพ็ชร์เจริญ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร 21/10/2019 ไม่ระบุ
72 นางสาว ชมพูนุช บ่อสารคาม โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานการเงินและบัญชี 21/10/2019 ไม่ระบุ
73 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21/10/2019 ไม่ระบุ
74 นาง พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ บริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการศึกษา 21/10/2019 ไม่ระบุ
75 นาง ณัฐภรณ์ วิสูงเล โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานอัดสำเนาอัตโนมัติ 21/10/2019 ไม่ระบุ
76 นางสาว ธณัชฐา ภมรนาค โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานการตลาด 21/10/2019 ไม่ระบุ
77 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
78 นางสาว มัณฑนา ขาวพิมาย กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21/10/2019 ไม่ระบุ
79 นางสาว รุ่งลาวัลย์ สุดมูล นิติศาสตร์ อาจารย์ 21/10/2019 ไม่ระบุ
80 นางสาว รุจิราลัย อุ่นจันที กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21/10/2019 ไม่ระบุ
81 นางสาว รัชดาภรณ์ พลโยธี สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
82 นางสาว พิมพ์ใจ กอแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เเละวิศวกรรมศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
83 นาง สุพรรณี ปูนอน สัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 22/10/2019 ไม่ระบุ
84 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
85 นาง นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
86 นางสาว ศิตธีรา สโมสร บัณฑิตวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
87 นางสาว เกศินี เพียสุพรรณ์ กองตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
88 นาง อภิพร ถิ่นคำรพ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
89 นางสาว สุนาฎตรา ฤทธิ์ฤาดี คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
90 นาย กวินทร์ ถิ่นคำรพ สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
91 นางสาว มลิดา ทวีวัฒนสุข แพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/10/2019 ไม่ระบุ
92 นาง เจียระไน นีล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 22/10/2019 ไม่ระบุ
93 นางสาว ประกายกาณ์ ชูศร คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
94 นางสาว ชลธิศา พลทองมาก เทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
95 นางสาว นิตดา ลีทองดี สถาบันขงจื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
96 นางสาว พรรัชดา มาตราสงคราม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง นักวิทยาศาสตร์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
97 นางสาว สยมพร สุจริตจันทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
98 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/10/2019 ไม่ระบุ
99 นาย วิทยา หอมหวาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เเละวิศวกรรมศาสตร์ นักวิทยาศาสร์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
100 นางสาว จิฑาภรณ์ หาระสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง นักวิทยาศาสตร์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
101 นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 23/10/2019 ไม่ระบุ
102 นาง วรมาศ มาเมือง สำนักงานอธิการบดี บุคลากรปฏิบัติการ 24/10/2019 ไม่ระบุ
103 นาย เสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม นักสารสนเทศ 24/10/2019 ไม่ระบุ
104 นางสาว กิติมา แสงทอง คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 24/10/2019 ไม่ระบุ
105 นาง ศิโรรัตน์ สุขวัน กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม พนักงานธุรการ 24/10/2019 ไม่ระบุ
106 นาง ลลนา อุทโท วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
107 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
108 นาง ชไมพร จำปาศรี วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
109 นาง ละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
110 นาย ไกรรัฐ มันหาท้าว สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24/10/2019 ไม่ระบุ
111 นาง วัชราภรณ์ เขียวสด วิทยาศาสตร์ พนักงานธุรการ 24/10/2019 ไม่ระบุ
112 นาย กนก มีกุญชร สำนักหอสมุด นักสารสนเทศ 24/10/2019 ไม่ระบุ
113 นาย ปิติพงศ์ พิมพา สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 24/10/2019 ไม่ระบุ
114 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
115 นางสาว กุลณสร อ้วนไตร สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
116 นางสาว กฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
117 นางสาว ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
118 นางสาว สุปรียา ราชสีห์ กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด 24/10/2019 ไม่ระบุ
119 นางสาว จินตหรา ชิณะชาติ งานพัสดุ กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 24/10/2019 ไม่ระบุ
120 นางสาว อันธิฌา เปรมเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
121 นาย ธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 24/10/2019 ไม่ระบุ
122 นางสาว นิติยา ชุ่มอภัย สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 24/10/2019 ไม่ระบุ
123 นาย รวิสุต จุนทะวี รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) อาจารย์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
124 นางสาว พรทิพย์ ทะกลโยธิน ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชิวิตคนวัยแรงงาน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 24/10/2019 ไม่ระบุ
125 นาง อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
126 นางสาว รสรินทร์ สาที คณะเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการศึกษา 24/10/2019 ไม่ระบุ
127 นาง อรอุมา แอมนนท์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24/10/2019 ไม่ระบุ
128 นางสาว สุภัคสินี ชินกร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24/10/2019 ไม่ระบุ
129 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
130 นางสาว สุพัตรา ไสวังเวิน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานช่างศิลป์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
131 นาง เกษมสุข ด้วงแพง กองทรัพยากรบุคคล บุคลากร 24/10/2019 ไม่ระบุ
132 ว่าที่ ร.ต. ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
133 นาย ศุภชัย อนวัชพงศ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/10/2019 ไม่ระบุ
134 นาย ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 24/10/2019 ไม่ระบุ
135 นางสาว อรทัย ลุลงยศ กองยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 24/10/2019 ไม่ระบุ
136 นางสาว เจรีรักษ์ ไชยสุรีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 24/10/2019 ไม่ระบุ