รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม KKU-Microsoft Roadshow - Digital Tools Workshops for Students
กลุ่ม ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

โดยวิทยากรจาก Microsoft Thailand และ partners

9:00 am - 12:00 am  
Workshop 1 : Office 365 for Working and Learning
- Word, Excel, PowerPoint Updates
- OneDrive and Teams for Collaborative Learning

13.00 pm - 15:00 pm 
Workshop 2 : Business Analytic that deliver insight – Microsoft Power BI

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 17/10/2019 08:00:00
ปิดรับสมคร 26/10/2019 16:00:00
เริ่มการอบรม 26/10/2019 08:30:00
สิ้นสุดการอบรม 26/10/2019 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 200
มีการสำรองที่นั่ง 50
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ปฐมพร มั่งมา นักศึกษา นักศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
2 นางสาว วัชราวรรณ วงศ์เครือศร คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา ป.โท 17/10/2019 ไม่ระบุ
3 นาย พิศิษฐ์ นาคใจ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 17/10/2019 ไม่ระบุ
4 นาย เอกราช วงศ์ษายะ คณะเทคนิคกานแพทย์ นักศึกษา 22/10/2019 ไม่ระบุ
5 นางสาว นันทฉัตร แต่งงาม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 22/10/2019 ไม่ระบุ
6 นางสาว นริศรา รักศรี คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 22/10/2019 ไม่ระบุ
7 นาย ปฏิภาณ ห้วยทราย คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 22/10/2019 ไม่ระบุ
8 นาย เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 22/10/2019 ไม่ระบุ
9 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 22/10/2019 ไม่ระบุ
10 นางสาว พันทิวา เหล่าสมบัติ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 22/10/2019 ไม่ระบุ
11 นาย คมสัน สายัณห์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 22/10/2019 ไม่ระบุ
12 นางสาว เบญจวรรณ เพชรสังหาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ศิษย์เก่า นศ.ป.โท บัญชี 22/10/2019 ไม่ระบุ
13 นางสาว ประกายกาณ์ ชูศร คณะเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24/10/2019 ไม่ระบุ
14 นาย สิรภพ จารุธัญลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 24/10/2019 ไม่ระบุ
15 นางสาว อรอินทุ์ บุญขนาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25/10/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว ทอฝัน พงษ์พิเดช วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 25/10/2019 ไม่ระบุ
17 นาย ชาคริต คำมะสอน มข นักศึกษา 25/10/2019 ไม่ระบุ
18 นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 25/10/2019 ไม่ระบุ
19 นางสาว สุภาพร ประนัดทา พยาบาลศาสตร์ พยาบาล 25/10/2019 ไม่ระบุ
20 นาย ชาตริต คำมะสอน มข นักศึกษา 26/10/2019 ไม่ระบุ