รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Infographic & Sketchnote with iPad
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

รู้จักกับเครื่องมือการสร้าง Infographic และ Sketchnote: แอพ Keynote การเลือกใช้สี ไอคอน สัญลักษณ์ และการวาดภาพ การตั้งค่าขนาด Infographic เทคนิคการตัดภาพพื้นหลัง การจัดองค์ประกอบภาพ  

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10:00 - 12:00 ณ ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ

วิทยากร

Apple Professional Learning Provider

 

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 7
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 04/11/2019 11:22:00
ปิดรับสมคร 08/11/2019 12:00:00
เริ่มการอบรม 08/11/2019 10:00:00
สิ้นสุดการอบรม 08/11/2019 12:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 35
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย สุชาติ วัฒนชัย สัตวแพทยศาสตรผ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
2 นางสาว จารุณี ซามาตย์ ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
3 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 04/11/2019 ไม่ระบุ
4 นางสาว ปิยะธิดา ชอบใช้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
5 นางสาว ประกฤติยา ทักษิโณ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
6 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
7 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
8 นางสาว อรทัย สืบกินร คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
9 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
10 นาย พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
11 นาย บัญชาการ สมีเพ็ชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
12 นาย ภาสพันธ์ จิโนทา กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 04/11/2019 ไม่ระบุ
13 นาย คณินท์ อุชชิน กองทรัพยากรบุคคล นักสารสนเทศ 04/11/2019 ไม่ระบุ
14 นาย นรินทร์ จันทร์ศรี เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
15 นาย ปริวัฒน์ ภู่เงิน แพทยศาสตร์ แพทย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
17 นางสาว กิติมาพร ชูโชติ บริหารธุรกิจ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
18 นางสาว วณิชชา ณรงค์ชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
19 นางสาว โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ แพทย์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
20 นางสาว จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
21 นางสาว สมาพร กอบุตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
22 นางสาว นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
23 นางสาว อรนุช แสนพูล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
24 นาย จุฑารพ เพชระบูรณิน แพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร. 04/11/2019 ไม่ระบุ
25 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
26 นาย อภิลักษณ์ สลักคำ เทคโนโลยี อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
27 นาย เจ้าทรัพย์ บุญมาก วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
28 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
29 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
30 นาย ปฐมทรรศน์ ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
31 นาย อนุพล พาณิชย์โชติ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
32 นางสาว จริญญา คำภักดี คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
33 นาย ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
34 นาย ชัชวาล กีรติวรสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
35 ( สำรอง) / นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
36 ( สำรอง) / นางสาว สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
37 ( สำรอง) / นาง รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
38 นาง จรูญลักษณ์ นารี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 07/11/2019 ไม่ระบุ
39 ( สำรอง) / นางสาว มะลิวรรณ ศิลารัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/11/2019 ไม่ระบุ
40 ( สำรอง) / นางสาว ศิริลักษณ์ ศุทธชัย คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/11/2019 ไม่ระบุ