รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Video Storytelling with iPad
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

เปลี่ยนเรื่องราวให้ดูมีชีวิตชีวา และ เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น กับ การอบรมทํา Video Storytelling
ซึ่งจะช่วยทําให้ อาจารย์ผู้สอนสามารถทําสื่อการสอน นําเสนอเนื้อหา ไอเดีย ด้วยตนเองได้ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว

เนื้อหาการอบรม
- รู้จักกับเครื่องมือสร้าง และ ตัดต่อวีดีโอ : แอพ iMovie
- แนวทางการเตรียมสคริปต์เพื่อเล่าเรื่อง
- การเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพซ้อน การตัดฉากหลังด้วย Greenscreen
- การเพิ่มดนตรีเพื่อกําหนดโทนของเรื่องราว

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00-15.00 น.  
วิทยากร : Apple Professional Learning Provider 
จํานวน : อาจารย์ 30 คน

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 7
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 04/11/2019 11:53:00
ปิดรับสมคร 08/11/2019 15:00:00
เริ่มการอบรม 08/11/2019 13:00:00
สิ้นสุดการอบรม 08/11/2019 15:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 30
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
2 นางสาว กิติมาพร ชูโชติ บริหารธุรกิจ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
3 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
4 นาย สุชาติ วัฒนชัย สัตวแพทยศาสตรผ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
5 นาย อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
6 นาง กนกวรรณ กุลชาติ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 04/11/2019 ไม่ระบุ
7 ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
8 นาย สุทิน เวียนวิวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ ผศ. 04/11/2019 ไม่ระบุ
9 นาย ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 04/11/2019 ไม่ระบุ
10 นาย อนุพล พาณิชย์โชติ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
11 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
12 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
13 นาง รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
14 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
15 นาย ขาม จาตุรงคกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
17 นาย อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
18 นาย สักการ ราษีสุทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
19 นางสาว สมาพร กอบุตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
20 นาง ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ แพทยศศาสตร์ พยาบาล 05/11/2019 ไม่ระบุ
21 นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
22 นาง บุษกร อุสส่าห์กิจ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ บรรณารักษ์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
23 นาย มารุต เลาหวิโรจน์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
24 นาง อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
25 นาง นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
26 นางสาว อรทัย สืบกินร คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
27 นางสาว ชญาดา สุระวนิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
28 นาย ชลธิป พงศ์สกุล แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
29 ( สำรอง) / นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
30 ( สำรอง) / นางสาว จารุนันท์ สมบูรณ์ แพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 05/11/2019 ไม่ระบุ
31 ( สำรอง) / นาง ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 05/11/2019 ไม่ระบุ
32 ( สำรอง) / นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 06/11/2019 ไม่ระบุ
33 ( สำรอง) / นาย ภัทรวิทย์ พลพินิจ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 06/11/2019 ไม่ระบุ
34 นางสาว จตุราพร สีหาบุตร บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 06/11/2019 ไม่ระบุ
35 นาง จารุณี สรกฤช พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 06/11/2019 ไม่ระบุ