รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 1
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

การอบรม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีต้องการจัดการเรียนการสอนการสอนในรูปบบออนไลน์ สามารถเปิดรายวิชาในระบบ e-Learning และทำการสอนในระบบ e-Learnine-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังไม่มีรายวิชาบนระบบ e-Learning และมีความสนใจต้องการเปิดรายวิชา บนระบบ e-Learning จำนวน 25 ท่าน

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 7 มกราคม 2563  เวลา 09.00-11.30 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

วิทยากร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.นายระบิล  ภักดีผล                      งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
3.นายสามารถ  สิงห์มา                   งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
4.นางนฤมล  น้อยนรินทร์                 งานพัฒนาการเรียนการสอน
5.นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง              งานพัฒนาการเรียนการสอน
6.นางสาววนิดา  สุขโข                    งานพัฒนาการเรียนการสอน

เนื้อหาการอบรม

1. KKU e-Learning คืออะไร
2. การเข้าสู่ระบบ (Log in) และออกจากระบบ (Log Out)
3. การขอเปิดรายวิชา 
4. การตั้งค่าเพื่อนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน ให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา 
5. เพิ่มผู้ช่วยสอนในรายวิชาเดียวกัน 
6. การตั้งค่ารายวิชามีอะไรบ้าง
7. การสร้างหัวข้อเนื้อหาและการเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
8. การสร้างกิจกรรม Activity ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
9. การออกแบบรูปแบบการสอน Flipped Classroom ในระบบ e-Learning

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาในวันอบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 18/12/2019 12:00:00
ปิดรับสมคร 07/01/2020 11:00:00
เริ่มการอบรม 07/01/2020 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 07/01/2020 11:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 25
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
2 นางสาว รักชนก แสงภักดีจิต ศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
3 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
5 นาง เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
6 นางสาว ภควดี ไชยศิริ ศิลปศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 19/12/2019 เข้าอบรม
7 นางสาว จุฬารัตน์ สียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
8 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
9 นาง สมสกูล นีละสมิต คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
10 นางสาว จีณัสมา ศรีหิรัญ บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
11 นาย กิตติชัย นิลอุบล คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
12 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์/สอนวิชาการ 20/12/2019 เข้าอบรม
13 นาง วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
14 นาง พรทิพย์ บุญพวง พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว นันทวัน ฤทธิ์เดช วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
16 นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 27/12/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว อรทัย ตันกำเนิดไทย แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/12/2019 เข้าอบรม
18 น.ส. นันทยา คุณาธิปพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/01/2020 เข้าอบรม
19 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/01/2020 ไม่ระบุ
20 นางสาว วนิดา สุขโข ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 07/01/2020 เข้าอบรม
21 นางสาว ปวีณา พงษ์ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม