รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 1
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

การอบรม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระบบ e-Learning ได้มีการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อให้การการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีรายวิชาและมีการสอนในระบบ e-Learning  จำนวน 25 ท่าน

 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 7 มกราคม 2563  เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

วิทยากร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.นายระบิล  ภักดีผล                      งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
3.นายสามารถ  สิงห์มา                   งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
4.นางนฤมล  น้อยนรินทร์                 งานพัฒนาการเรียนการสอน
5.นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง              งานพัฒนาการเรียนการสอน
6.นางสาววนิดา  สุขโข                    งานพัฒนาการเรียนการสอน

เนื้อหาการอบรม

1. การเพิ่มกระดานเสวนา Forum 
2. การมอบหมายงาน Assignment 
3. การตรวจงาน / การบ้าน 
4. การจัดการคลังข้อสอบ
5. การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ
6. การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ (import)
7. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
8. การสร้างแบบสอบถาม 
9. การสร้างห้องสนทนา

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาในวันอบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 18/12/2019 12:00:00
ปิดรับสมคร 07/01/2020 15:00:00
เริ่มการอบรม 07/01/2020 13:00:00
สิ้นสุดการอบรม 07/01/2020 15:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 25
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ปวีณา พงษ์ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/12/2019 เข้าอบรม
2 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
3 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
4 นาง เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
5 นาง อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
6 นางสาว ภควดี ไชยศิริ ศิลปศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 19/12/2019 เข้าอบรม
7 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
8 นาย วีระพล แสงอาทิตย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
9 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
10 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว จีณัสมา ศรีหิรัญ บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
12 นาย กิตติชัย นิลอุบล คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
13 นาย พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์/สอนวิชาการ 20/12/2019 เข้าอบรม
14 นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
15 นาย สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
16 นาง สมสกูล นีละสมิต คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว นันทวัน ฤทธิ์เดช วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
18 นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 27/12/2019 เข้าอบรม
19 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/01/2020 เข้าอบรม
20 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม
21 นาง นฤมล น้อยนรินทร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 07/01/2020 เข้าอบรม
22 นางสาว จุฬารัตน์ สียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) อาจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม
23 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม
24 นาย อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม