# ชื่อหัวข้อ กลุ่มงาน รับ ลงทะเบียน วันที่อบรม
1 การใช้โปรแกรมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 45 45 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
2 การใช้งานโปรแกรม Autodesk MAYA เพื่อสร้างสื่อสามมิติ (3D) ขั้นสูง สำหรับ เครือข่ายด้านการผลิตสื่อ และ e-Learning 40 14 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
3 การใช้งานโปรแกรม Autodesk MAYA เพื่อสร้างสื่อสามมิติ (3D) ขั้นพื้นฐาน สำหรับ เครือข่ายด้านการผลิตสื่อ และ e-Learning 40 18 วันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
4 วิธีการทำโครงงานคุณธรรม : โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 100 41 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
5 การออกแบบการสอนในยุคดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 40 28 วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09.00-15.30 น.
6 การใช้งานโปรแกรม Adobe After Effect ขั้นสูง (สำหรับเครือข่ายผลิตสื่อ และ e-learning) 40 17 วันที่ 17-18 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
7 การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Courseware 40 22 วันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
8 เทคนิคการเขียน มคอ.5 80 48 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
9 เทคนิคการเขียน มคอ.3 80 46 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
10 การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) ผ่านระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org เพื่อสนับสนุนการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 80 70 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
11 การใช้งานโปรแกรม Adobe After Effect ขั้นพื้นฐาน (สำหรับเครือข่ายผลิตสื่อและ e-Learning) 35 27 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558
12 เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบดิจิตอลและการประยุกต์ใช้สำหรับผู้เรียน Gen Z 50 41 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
13 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 70 72 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
14 การใช้โปรแกรมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Dbook Pro) 45 45 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
15 การออกแบบการเรียนรู้ยุคดิจิทัล **เลื่อนการอบรม** 40 2 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
16 การสร้างวิดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 40 35 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
17 การสร้างวิดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 0 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙,๐๐-๑๒
18 การสร้างผังกราฟิก (graphic organizer) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Google Drawings” 45 41 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
19 Using Moodle with Google Apps for Learning in Digital Age 40 38 วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
20 การสร้างสื่อการเรียนบน Mobile Device 40 40 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558
21 การสร้างสื่อเรียนรู้ e-book Interactive อย่างง่าย 40 40 วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
22 การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Courseware 40 40 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
23 การสร้างสื่อการเรียนรู้รูปแบบ Infographics 70 69 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2557
24 ผลประโยชน์ ความมั่นคงของชาติทางทะเล และพลังงานของประเทศ 450 21 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
25 ประชุมระดมความคิดเห็น "การปฏิรูปด้านการศึกษา" 100 13 วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
26 อบรมวิทยากรแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 20 12 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2557
27 สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 100 24 วันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 08.45-16.00 น.
28 การเขียนหนังสือ ตำราวิชาการอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์ 60 60 วันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
29 การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีของ Apple iTunes U 40 35 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-15.30 น.
30 การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 45 32 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
31 อบรมเชิงปฏิบัติการ "SCAN TQF ก่อนเปิดเทอม" 45 45 วัันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น.
32 Smart Learning, Smart Learners กับ เด็กอัจฉริยะไทยติด 1 ใน 15 ของเด็กอัจฉริยะโลก 300 228 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
33 การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา 300 65 วัน 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-11.30 น.
34 Flipped Classroom คุณสร้างได้ ง่ายนิดเดียว 45 35 วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น.
35 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาและหลักสูตร 70 69 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
36 การสร้างสื่อเรียนรู้ e-book Interactive อย่างง่าย 45 38 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
37 การสร้างบทเรียนโปรแกรมมาตรฐานอย่างง่าย (Courseware) 45 40 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
38 การสร้างสื่อพรีเซ็นเทชั่นผ่านเว็บอย่างง่าย 40 40 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
39 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 80 40 วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.15 น.
40 การตกแต่งภาพผ่านเว็บอย่างง่าย 40 22 วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
41 การตัดต่อแก้ไขภาพและเสียงผ่านเว็บอย่างง่าย 40 22 3 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
42 การสร้างแบบสอบถาม Feedback Vs. Questionnaire ในระบบ eLearning มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 30 วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
43 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะพยาบาลศาสตร์ 60 6 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00-16.00 น.
44 เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบ TQF 40 6 วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
45 การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ : Flipped Classroom ครั้งที่ 2 40 4 วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
46 การสร้างบทเรียนโปรแกรมมาตรฐาน (Courseware) 40 14 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น.
47 สมัครและปฐมนิเทศฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และการตั้งสโมสรโทสต์มาสเตอร์ (Toastmasters) 30 30 วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น.
48 ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง 500 129 วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
49 การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ :Flipped Classroom 40 15 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.
50 อบรมวิชาการ รู้ทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning และ Social Media for Education 100 79 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.
51 Flipped Classroom กับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ มคอ. 60 8 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.
52 การเขียนแผนการสอนตามกรอบของ มคอ.3 60 29 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.
53 สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 5 60 51 วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.
54 การสร้างสื่อเรียนรู้แบบ Interactive ด้วย Adobe Digital Publishing Suite (สำหรับ iPad) 40 39 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 09.00 น.– 16.00 น.
55 สร้างภาพเคลื่อนไหวผ่านเว็บอย่างง่าย (Animation) 40 11 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
56 Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 50 47 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-11.00 น.
57 **เลื่อนไปช่วงเปิดเทอม**แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะพยาบาลศาสตร์ 60 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00-16.00 น.
58 การตกแต่งภาพผ่านเว็บ 40 20 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
59 การบันทึกการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Class Record (New Version) 40 17 วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
60 การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4และ6) 60 21 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
61 การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลรายวิชา (มคอ.3 และ 5) 60 47 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
62 การสร้างบทเรียนโปรแกรมอย่างง่าย (Courseware) 40 29 วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
63 การบันทึกการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ Class Record (New Version) 40 18 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น.
64 การจัดทำ มคอ. 7 60 36 วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น.
65 (เลื่อนการอบรม)การจัดทำ มคอ.4 และ 6 60 16 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น.
66 ตัดต่อแก้ไขภาพและเสียงผ่านเว็บอย่างง่าย 40 19 วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
67 สร้างสื่อพรีเซ็นเทชั่นสำหรับการสอน ผ่านเว็บอย่างง่าย 40 31 วันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
68 พัฒนาโครงงานคุณธรรม นำอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 40 9 วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น.
69 การจัดทำ มคอ. 5 และ 6 60 48 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น
70 บรรยายพิเศษ เรื่อง “Teaching and learning in the 21st century” 500 88 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-11.00 น.
71 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมอย่างง่าย (Courseware) 40 28 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 255 เวลา 09.00 น. –12.00 น.
72 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 6 ครั้งที่ 3 70 38 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น.
73 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 6 ครั้งที่ 2 70 49 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น.
74 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 6 70 38 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น.
75 หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์การใช้งานระบบ e-Learning KKU เรื่อง What's New In Moodle 2 30 26 วันที่ 10 สิงหาคม 2555
76 Workshop for using ICT by ALCob (APEC Learning Community Builders) 15 2 วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม
77 พัฒนากาย ใจ แบบองค์รวม ครั้งที่ 2 40 12 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2555
78 Modern Media and Learning Materials Production Tools for Education by Adobe CS6 200 200 วันที่ 9 กรกฎาคม 255 เวลา 09.45-14.45 น.
79 test 33 0 eeee
80 การจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF-HEd 40 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
81 การใช้เทคโนโลยี และ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน **เลื่อนวันอบรม** 40 5 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
82 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 40 14 วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
83 การวัดและประเมินผล 40 30 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
84 การเขียนแผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) 40 30 วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
85 การวิจัยในชั้นเรียน:ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 40 40 วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
86 พิธีเปิดศูนย์สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ 100 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
87 การสร้าง e-Book Interactive เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 25 25 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
88 การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย LMS Moodle (สำหรับอาจารย์) 20 20 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
89 การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย LMS Moodle (สำหรับบุคลากร) 20 14 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
90 พัฒนากาย ใจ แบบองค์รวม ครั้งที่ 1 40 20 วันที่ 2-4 มิถุนายน 2555
91 การสร้าง e-book Interactive ที่ใช้งานได้ทุกระบบ 45 42 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
92 การสร้างงานพรีเซ็นเทชั่น ผ่านเว็บอย่างง่าย 40 27 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
93 การสร้างภาพเคลื่อนไหวผ่านเว็บอย่างง่าย (Animation) 40 27 วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
94 การตัดต่อแก้ไขภาพและเสียงผ่านเว็บอย่างง่าย 40 27 วันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
95 การสร้างภาพกราฟ และตกแต่งภาพผ่านเว็บอย่างง่าย 40 40 วันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
96 วิธีการทำโครงงานคุณธรรมสำหรับนักศึกษา 40 5 วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-11.30 น.
97 การพัฒนาการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 50 0 วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น.
98 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Open House) คณะทันตแพทยศาสตร์ 50 18 วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 12.00-16.00 น.
99 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Open House) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 50 16 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.30-16.00 น.
100 พัฒนาประสบการณ์การใช้งาน Smartphone (dtac) 100 39 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
101 การสร้างบทเรียน eTraining และการสอนสด ผ่านห้องเรียนเสมือน 40 30 วันที่ 24 พฤศจิกยน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
102 การสร้าง e-book ใช้งานได้ทุกระบบ 40 40 วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
103 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียนทำให้ง่าย ทำอย่างไร 40 40 วันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 12.00-14.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
104 สัมมนาวิชาการ Social Media and Web 2.0 in Teaching and Learning 98 98 วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
105 การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Adobe Illustrator) 40 33 วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
106 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Open House) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 17 วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 11.30-15.00 น.
107 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนอย่างง่าย(Courseware)ด้วย PowerPoint 40 33 วันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
108 พลังสมองพัฒนาความจำสู่ความเป็นอัจฉริยะ 40 20 31 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00-14.00 น.(พร้อมเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)
109 การจัดการข้อสอบเพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบ e-Learning KKU 40 36 22 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.
110 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Open House) คณะเกษตรศาสตร์ 60 18 19 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
111 การผลิตสื่อหลากหลายผ่าน Web Application Adobe Project Rome (Social Media) 40 33 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.
112 การใช้งานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่าน Web Application (social Media) 40 8 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น.– 12.00 น.
113 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 40 1 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00-14.00 น.
114 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) 60 7 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
115 การใช้เทคโนโลยี และ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน 60 7 29 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
116 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา มคอ.3-4 80 16 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
117 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา มคอ.3-4 80 27 24 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
118 สร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยระบบ Class-Record 40 0 12 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
119 การใช้ Facebook กับการเรียนการสอน 35 29 20 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
120 การจัดการเรียนการสอนด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา TQF-HEd 60 7 23 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
121 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 60 8 22 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
122 การเขียนแผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) 60 35 17 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
123 การใช้งานระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่าน Web Application (social Media) 40 0 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
124 Classroom Research : วิจัยในชั้นเรียน 60 37 9 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.30 น.
125 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 40 7 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00-14.00 น.
126 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนมาตรฐาน (Courseware) ด้วย Program Open Source 40 21 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
127 Google applications 40 33 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
128 การสร้างและปรับแต่งสื่อการสอนแบบ Multimedia อย่างง่าย ด้วย Adobe Premiere Pro (ขั้นสูง) 40 20 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
129 การสร้างและปรับแต่งสื่อการสอนแบบ Multimedia อย่างง่าย ด้วย Adobe Premiere Pro (พื้นฐาน) 40 20 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
130 (Capture Teaching and Learning with Class-Record)บันทึกการเรียนการสอนด้วยระบบ Class-Record 40 30 20 เมษายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
131 จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 1 40 2 วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา
132 e-Learning meets TQF-How can we do il? (ใช้ e-Learning อย่างไรเพื่อรองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา TQF) 40 22 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
133 อบรมเชิงปฏิบัติการ 100 94 19 เมษายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
134 อบรมเชิงปฏินบัติการ "การจัดการทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา" (ครั้งที่ 2) 100 94 4 เมษายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
135 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา" (มคอ.2) ครั้งที่ 1 100 48 21 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
136 การผลิตอีบุ๊คเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น iphone ipad Android Pc Mac 40 40 31 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
137 การบริการวิชาการกับการพัฒนาการสอนของมหาวิทยาลัย 40 6 16 มีนาคม 2554 เวลา 12.00-14.00 น.
138 การใช้ Facebook กับการเรียนการสอน 40 40 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
139 สัมมนาแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 100 49 16 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น.
140 Using Photoshop to Create Effective Images for Teaching (การตกแต่งภาพสำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Photoshop) 40 40 5 เมษายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
141 Easy step to do sound editing for better presentations (ตัดต่อ แก้ไขเสียงเบื้อต้น ด้วยโปรแกรม open source (Audacity)) 40 26 22 เมษายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
142 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Program Flash 40 34 27 เมษายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
143 Creating a Simple gif Animation (การสร้างรูปภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย (gif Animation)) 40 32 29 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
144 การสร้างงานพรีเซนต์เตชั่นอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม open source ผ่านเว็บ 41 41 17 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
145 จิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 1 4 4 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00-14.00 น. (พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)
146 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ KKU e-Learning สำหรับอาจารย์ (ขั้นสูง) ครั้งที่ 3 40 16 วันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
147 การบันทึก Power Point ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยระบบ Class Record ครั้งที่ 6 (สำหรับอาจารย์ มข.) 40 30 วันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
148 สุขใจที่ได้ทำดี (Morality in action) 40 9 วันที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 09.00-11.00 น.
149 Project based learning ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 21 19 มกราคม 2554
150 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ KKU e-Learning สำหรับอาจารย์ (ขั้นสูง) ครั้งที่ 2 40 40 วันที่ 14 ธันวาคม 2553 09.00-16.00 น.
151 การบันทึก Power Point ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยระบบ Class Record ครั้งที่ 5 (สำหรับอาจารย์ มข.) 40 40 วันที่ 17 ธันวาคม 2553 09.00-12.00 น.
152 การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย LMS Moodle สำหรับอาจารย์ (เบื้องต้น) ครั้งที่ 2 40 34 2-3 พฤศจิกายน 2553
153 การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย LMS Moodle สำหรับอาจารย์ (เบื้องต้น) ครั้งที่ 2 58 46 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2553
154 Online Applications that Make Life Easier (สำหรับอาจารย์) 50 28 วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
155 Edu-tainment 40 26 29 กันยายน 2553 เวลา 12.00-14.00 น. (พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)
156 การบันทึก Power Point ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยระบบ Class Record ครั้งที่ 4 (สำหรับอาจารย์ มข.) 40 34 วันที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
157 การบันทึก Power Point ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยระบบ Class Record ครั้งที่ 3 (สำหรับอาจารย์ มข.) 40 19 31 สิงหาคม 2553
158 จิตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 40 17 25 สิงหาคม 2553
159 การสร้างงาน Multimedia ใน Studio อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS4 43 29 1 กันยายน 2553
160 การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย LMS Moodle สำหรับอาจารย์ ขั้นสูง 40 22 25 สิงหาคม 2553
161 การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย LMS Moodle สำหรับอาจารย์ (เบื้องต้น) 40 26 18-19 สิงหาคม 2553
162 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนมาตรฐาน (Courseware) ด้วย Program Open Source 46 40 17 สิงหาคม 2553 08.30-เวลา16.00 น.
163 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดทำรายละเอียดวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 100 23 20 สิงหาคม 2553 เวลา 08.45-16.00 น.
164 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดทำรายละเอียดวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 100 29 6 สิงหาคม 2553 เวลา 08.45-16.00 น.
165 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดทำรายละเอียดวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 100 26 2 สิงหาคม 2553 เวลา 08.45-16.00 น.
166 TOF คืออะไร อยากรู้เชิญทางนี้ 40 20 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00-14.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
167 การบันทึก Power Point ในรูปแบบวีดีทัศน์ โดยระบบ Class Record ครั้งที่ 3 (สำหรับอาจารย์ มข.) 40 40 31 สิงหาคม 2553
168 การทำวิจัยชั้นเรียนง่ายๆ ทำอย่างไร 40 31 23 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00-14.00 น.
169 พัฒนาอาจารย์ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 40 19 วันที่ 2-4 มิถุนายน 2553
170 การบันทึกสื่อการสอนในรูปแบบวีดีทัศน์ ด้วยระบบ 40 160 วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ
171 การนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ SCL 40 12 วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.00-14.00 น. (ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)
172 เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน 40 13 วันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 12.00-14.00 น. (ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)
173 การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ Multimedia ใน Studio อย่างง่าย ด้วย Adobe Premiere Pro CS4 (สำหรับอาจารย์) 45 44 วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.00-12.00น.
174 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 40 20 วันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 12.00-14.00 น.
175 การผลิต Courseware มาตรฐาน จาก file PowerPoint (สำหรับบุคลากรเครือข่ายผลิตสื่อ e-Learning) 40 19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
176 การบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วย Program Camtasia studio (สำหรับบุคลากรเครือข่ายผลิตสื่อ e-Learning) 40 21 วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
177 การสร้างสื่อ Multimedia ในห้อง Studio ด้วย Program Adobe After Effect (สำหรับบุคลากรเครือข่ายผลิตสื่อ e-Learning) 40 27 วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
178 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Program Flash ขั้นสูง (สำหรับบุคลากรเครือข่ายผลิตสื่อ e-Learning) 40 34 วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
179 การบันทึก Power point ขั้นสูงในรูปแบบวีดีทัศน์ (สำหรับอาจารย์) 44 44 วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
180 การบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างง่ายด้วย Program Camtasia (สำหรับอาจารย์) 43 30 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
181 การผลิต Courseware มาตรฐานอย่างง่าย จาก file Powerpoint (สำหรับอาจารย์) 43 43 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
182 อบรมเรื่อง Innovative e-Learning Technology 132 132 15 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
183 การสร้างรูปภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย (Gif Animation) 42 42 วันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
184 การตกแต่งภาพสำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Photoshop 42 42 วันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
185 การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย Program Flash 46 46 วันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
186 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ มา Active กับ Active Learning 40 28 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00-14.00 น. (รับประทานอาหารกลางวัน)
187 Social Media สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน e-learning KKU 40 41 วันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
188 พัฒนาอาจารย์การใช้งานระบบ e-Learning ปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 3) 40 22 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2552
189 พัฒนาอาจารย์การใช้งานระบบ e-Learning ปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2) 40 35 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-16.30 น.
190 หลักสูตรเฉพาะที่ 39 การเขียนบทความปริทัศน์ 50 20 วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
191 หลักสูตรเฉพาะที่ 46 การสอนบรรยายแบบ Active Learning 50 24 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-12.00
192 หลักสูตรเฉพาะที่ 44 Conceptual and Mind Mapping (ครั้งที่ 2) 40 13 วันที่ 29 ตุลาคม 2552 **เปลี่ยนเวลาเป็น** เวลา 13.30-16.30 น.
193 หลักสูตรเฉพาะที่ 28 การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2) 50 10 วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
194 หลักสูตรเฉพาะที่ 41 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนอย่างง่าย (Courseware) ด้วยไฟล์ Powerpoint ครั้งที่ 2 40 33 วันที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
195 หลักสูตรเฉพาะที่ 40 การบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย 40 24 **เปลี่ยนวันอบรมเป็น** วันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
196 หลักสูตรเฉพาะที่ 34 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 50 32 วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
197 หลัดสูตรเฉพาะที่ 33 การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 50 37 วันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น.
198 หลักสูตรแกนที่ 7และ 9 เรื่อง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 100 39 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552
199 หลักสูตรเฉพาะที่ 45 เรื่อง ก้าวแรกในการสร้างรูปภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย (My first Animation) 40 26 28 กรกฎาคม 2552
200 หลักสูตรเฉพาะที่ 36 การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 55 50 วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
201 หลักสูตรเฉพาะที่ 35 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 50 45 วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
202 หลักสูตรเฉพาะที่ 27 การเขียนและจัดพิมพ์ตำรา 55 50 วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
203 หลักสูตรเฉพาะที่ 28 การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 50 45 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552
204 หลักสูตรแกนที่ 8 การใช้เทคโนโลยีด้านการสอนและ e-Learning 40 32 27-28 พ.ค. 2552
205 หลักสูตรที่ 44 Conceptual and Mind Mapping 35 29 19 พฤษภาคม 2552
206 หลักสูตรที่ 42 การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบ Multimedia ใน Studio อย่างง่าย 40 33 29 พฤษภาคม 2552
207 หลักสูตรที่ 41 การสร้างสื่อ PowerPoint to Flash 40 40 22 พฤษภาคม 2552
208 หลักสูตรที่ 25 การประยุกต์ใช้การวิจัยในชั้นเรียนในการจัดการเรียนการสอน 30 22 20 พฤษภาคม 2552
209 หลักสูตรที่ 40 การใช้โปรแกรม CamStudio (ครั้งที่ 1) 40 4 16 มิถุนายน 2552
210 หลักสูตรที่ 22 เทคนิคการสอนบรรยายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 30 9 14 พฤษภาคม 2552
211 หลักสูตรที่ 29 การสร้าง Animation เบื้องต้น 30 22 20 มีนาคม 2552
212 หลักสูตรที่ 18 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 30 22 30 เมษายน 2552
213 หลักสูตรที่ 16 การวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และอิงพัฒนาการของผู้เรียน 50 30 29 เมษายน 2552
214 หลักสูตรที่ 24 การสอนเป็นทีม 30 10 28 เมษายน 2552
215 หลักสูตรที่ 19 เทคนิคการออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 50 43 28 เมษายน 2552
216 หลักสูตรที่ 15 การจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 40 33 23 เมษายน 2552
217 หลักสูตรที่ 21 จิตวิทยาการเรียนรู้ 30 23 1 เมษายน 2552
218 หลักสูตรที่ 17 การจัดทำแฟ้มสะสมงาน 40 40 19 มีนาคม 2552
219 หลักสูตรที่ 28 การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 50 45 5 มีนาคม 2552
220 หลักสูตรที่ 38 การสอน Problem Based Learning 30 24 4 มีนาคม 2552
221 หลักสูตรที่ 27 การเขียนและจัดพิมพ์ตำรา 42 38 23 กุมภาพันธ์ 2552